Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,477,970

 공정무역 비즈니스와 운동
Chủ biên: Seungkwon Jang; Đồng tác giả: 김선화 , 조수미 , 황선영 , 응우엔하프엉 , 정지현
Nơi xuất bản: Hàn Quốc; Mã số:  ;Năm XB: 2020
Số lượng XB: ; Số lần tái bản: ; Lĩnh vực: Kinh tế
TÓM TẮT
비즈니스와 운동을 아우르는 비전 형성을 위하여
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn