Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,111,108

 Nghiên cứu khả năng ức chế ăn mòn thép CT3 của các hợp chất 2 - Benzoyl - N - Phenylhydrazin Cabothioamit thế trong môi trường axit
Chủ nhiệm:  Nguyễn Hồng Sơn
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
; Thành viên:  
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Số: T - 2010 ; Năm hoàn thành: 2010; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Khoa học
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn