Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,058,907

 Tìm hiểu giáo trình giảng dạy tiếng Việt hiện hành và vận dụng tham khảo biên soạn giáo trình tiếng Việt cho người nước ngoài tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trịnh Quỳnh Đông Nghi - Nguyễn Hoàng Thân
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng; Số: 35(04)/2020;Từ->đến trang: -;Năm: 2020
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn