Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,800,813

 Tư tưởng tam quyền phân lập và ý nghĩa của nó đối với việc hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong bối cảnh sửa đổi Hiến pháp hiện nay.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Ths Đào Thị Nhung
Nơi đăng: Kỷ yếu hội thảo khoa học; Số: 01;Từ->đến trang: 117-123;Năm: 2013
Lĩnh vực: Khác; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn