Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,622,827

 A joint active filter and passive filter strategy for current harmonic cancellation and power factor enhancement in three-phase power networks
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Minh Hoàng Hạc, Nguyễn Kim Ánh, Ngô Việt Hưng
Nơi đăng: Hội nghị toàn quốc lần thứ 3 về Điều khiển và Tự động hoá - VCCA-2015; Số: DOI: 10.15625/vap.2015.0024;Từ->đến trang: 160-166;Năm: 2015
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT

ABSTRACT
This paper presents the construction and a new control method of a hybrid parallel harmonics filter (HPHF) which is used for harmonics cancellation and reactive power compensation in three-phase electrical systems. The HPHF hardware is comprised of two primary components: harmonics tuned passive filters and active power electronics filter. HPHF control algorithm makes use of Fourier analysis to facilitate accurate selective harmonics targeting allowing cooperation between passive and active components. MATLAB/Simulink is used to theoretically design and confirm HPHF operation as well as its core functionality. The obtained results show that the active component current rating in the HPHF system is only 30% of the pure active power filter rating with the same harmonics filtering performance. This reduction in rating implies a great economic advantage of the proposed HPHF compared to the traditional APF.
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn