Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,623,024

 Applying robot car for tracking weld seam using image processing technology
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nil Giang Huynh, Kim Anh Nguyen
Nơi đăng: The 1st International symposium on power, energy and cybernetics, ISPEC2020, December 18-19, 2020, Hanoi, Vietnam; Số: 00;Từ->đến trang: 1-7;Năm: 2020
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
This article focuses on researching welding line identification image processing algorithm, and control of a robot car that can automatically follow the metal weld. It can also move on the metal surface with multiple angles of zero to 180 degrees. This research, a computer vision system is using to mount on the robot's body. The archived images of metal weld seam are collected and processed to control the robot car following exactly the weld in real time. In more detail, the future of undulating geometry (fish scales) of a metal weld is used in image processing to detect the weld line on metal surfaces. The deviation of the trajectory is handled by an embedded computer, allowing the robot to move the metal weld on the magnetic metal surface. The robot's movement can be used to carry different types of equipment to deal with metal weld problems or magnetic metal surface problems.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn