Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,622,471

 Condition-based maintenance for multi-component systems using importance measure and predictive information
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Kim-Anh Nguyen, Phuc Do Van, and Antoine Grall
Nơi đăng: International Journal of Systems Science: Operations and Logistics; Số: 1(4);Từ->đến trang: 228-245;Năm: 2014
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

ABSTRACT
This paper presents a predictive condition-based maintenance strategy for multi-component systems whose structure may impact components deterioration process. To select components for preventive maintenance actions, a decision rule relying on both structural importance measure of components and their predictive reliability that can be estimated at inspection times is proposed. For corrective maintenance actions, an adaptive opportunistic maintenance decision rule taking into account both the criticality level of components and logistic support constraints is introduced. Moreover, both economic and structure dependencies between components are studied and integrated in maintenance model. A 12-component system is finally introduced to illustrate the use and the performance of the proposed predictive maintenance strategy. Indeed, the proposed strategy provides more flexibility in maintenance decision-making, hence leading to significant profits in terms of maintenance cost when compared to existing strategies.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn