Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 51,280,755

 Implementation of an electric guitar pedal device based on Arm Cortex-A9 processor
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyen Binh Thien, Cao Hai Nhi, Ninh Khanh Duy
Nơi đăng: Proceedings of 2017 Joint Academic Forum on Danang, The University of Danang - University of Science and Technology with Japan University & Company Research Group cooperated by IEEE; Số: 2017;Từ->đến trang: 76-79;Năm: 2017
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Electric guitar pedal is a device that alters how an e-guitar sound. It modifies the signal coming from the electric guitar (which is just a wooden guitar with a pickup), adding “effects” that change the way it sounds in order to add interest or create more impact. This paper describes the implementation of an electric guitar pedal device based on Arm Cortex-A9 processor, using mbed OS API. This device has the looper mode that allows users to record and play back in a loop. It also has the tuner mode that helps users to tune the guitar correctly. Finally, we have built a prototype of an electric guitar pedal device using Renesas’s GR-PEACH boards for demonstrating research results.
ABSTRACT
Electric guitar pedal is a device that alters how an e-guitar sound. It modifies the signal coming from the electric guitar (which is just a wooden guitar with a pickup), adding “effects” that change the way it sounds in order to add interest or create more impact. This paper describes the implementation of an electric guitar pedal device based on Arm Cortex-A9 processor, using mbed OS API. This device has the looper mode that allows users to record and play back in a loop. It also has the tuner mode that helps users to tune the guitar correctly. Finally, we have built a prototype of an electric guitar pedal device using Renesas’s GR-PEACH boards for demonstrating research results.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn