Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 91,747,104

 Đề xuất xu hướng kiến trúc hướng đến phát triển bền vững và xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS.KTS.Nguyễn Khánh Tứ
Nơi đăng: Hội thảo Ngày Kiến trúc Việt Nam, Hội Kiến Trúc Sư TP Đà Nẵng; Số: 2016;Từ->đến trang: ......;Năm: 2016
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn