Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 60,742,113

 Hướng dẫn thực hành thí nghiệm công trình cầu
Chủ biên: TS. Nguyễn Lan; Đồng tác giả: 
Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Xây dựng, 2019.; Mã số: NXBXD ;Năm XB: 2019
Số lượng XB: ; Số lần tái bản: ; Lĩnh vực: Kỹ thuật
TÓM TẮT
Tài liệu hướng dẫn các bài thực hành thí nghiệm kiểm tra chất lượng vật liệu BTCT tại hiện trường; hướng dẫn thử tải trọng tĩnh kết cấu; hướng dẫn kiểm tra tải trọng động kết cấu công trình.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn