Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Mô hình hóa hệ thống quá nhiệt của lò hơi nhiệt điện
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Nguyễn Lê Hòa*; ThS. NGUYỄN TRỌNG HÀ
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 7(104).2016;Từ->đến trang: 21;Năm: 2016
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong bài bài báo này chúng tôi giới thiệu một mô hình toán học mới cho hệ thống quá nhiệt 2 cấp của lò hơi nhiệt điện. Mô hình toán học này được kiểm chứng trên cơ sở so sánh giữa kết quả mô phỏng trên Matlab/Simulink với kết quả thu được từ thực nghiệm của hệ thống quá nhiệt hai cấp của lò hơi công suất 196 t/h ở nhà máy lọc dầu Dung Quất. Kết quả thu được cho thấy sự phù hợp về đặc tính động học của mô hình toán với đặc tính động học thu được từ thực nghiệm với sai lệch tuyệt đối trung bình MAD = 5,1%, sai lệch trung bình MD = 2,3%, sai số chuẩn SE= 0,7%. Khi so sánh trạng thái xác lập của mô hình toán với trạng thái xác lập thu được từ thực nghiệm tại một số điểm phụ tải đặc trưng của lò hơi thì cũng cho thấy sai số này không vượt quá 0,32%.
ABSTRACT
This paper proposes a new mathematical model for the two- stage super-heater system of thermal power plant boilers. The proposed model is then evaluated by comparing the simulation results on Matlab/Simulink with the experiment data obtained from two-stage super-heater system of the 196 t/h capacity thermal power plant boiler in Dung Quat refinery. The obtained results show good fitness of the simulation dynamic curve for the experimental data from the actual super-heater system with mean absolute deviation MAD = 5.1%, mean deviation MD = 2.3%, standard error SE = 0.7%. The error between the developed model and the real system in the steady state at some typical operating loads of the boiler also does not exceed 0.32%.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn