Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 51,132,598

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Modeling and Experimental of the Mechanical Behavior of Seat Cushion for Wheelchair Users. Tác giả: Bui He Thong, Nguyen Le Van, Tao Quang Bang. International Conference on Materials Engineering and Applications(ICMEA 2018) Da Nang, Vietnam. Số: 2. Trang: 137-141. Năm 2019. (Apr 22 2019 10:56PM)
[2]Bài báo: Ứng dụng sóng siêu âm để xác định cơ tính vật liệu. Tác giả: Nguyễn Lê Văn. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, ISSN 1859 - 1531. Số: 11(120). Trang: 137-141. Năm 2017. (Apr 22 2019 10:48PM)
[3]Bài báo: RESEARCH ABOUT THE STRESS CONCENTRATION AT LINKED POINTS OF MINI LIFTING EQUIPMENT. Tác giả: Nguyen Le Van, Nguyen Thi Hai Van, Pham Minh Man. The National conference on Mechanics. Số: 10. Trang: 205-211. Năm 2017. (Apr 22 2019 10:50PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Modelling and Analysis of Thermomechanical Stress at Connected Areas of Mini-lifting equipment using Three Different Methods. Authors: Nguyen Le Van, Nguyen Thi Hai Van, Pham Minh Man, Nguyen Thai Duong. International Journal of Engineering Research and Technology. No: ISSN:2278-0181. Pages: 168-174. Year 2019. (Apr 22 2019 10:54PM)
[2]Article: Computation and Testing Oblique Shock Over Wedge by Using OpenFoam. Authors: Nguyen Hoai, Nguyen Le Van, Pham Thanh Phong. World Conference on Applied Sciences, Engineering & Technology, HCMUT, Vietnam. No: 5. Pages: 98-104. Year 2016. (Apr 22 2019 10:40PM)
[3]Article: The effect of uniaxial stress on material properties change of Aluminum sample. Authors: Nguyen Le Van, Nguyen Hoai. World Conference on Applied Sciences, Engineering & Technology, HCMUT, Vietnam. No: 5. Pages: 168-174. Year 2016. (Apr 22 2019 3:48PM)
[4]Article: Determination of Residual Stress in Thin Samples by Using Laser Ultrasound Technique. Authors: Nguyen Le Van, Che Hua - Yang. National Conference on Sound and Vibration, New Taipei City. No: 23. Pages: 250-256. Year 2015. (Apr 22 2019 3:44PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn