Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,553,026

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Tùy bút - một thể loại văn xuôi trữ tình tự sự của văn học Việt Nam hiện đại . Tác giả: Ngô Minh Hiền
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa Học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, ISSN 1859 – 1531. Số: 1 (42). Trang: 1-2. Năm 2011. (Sep 3 2013 1:02AM)
[2]Bài báo: Thiên nhiên - thế giới tinh thần của con người trong văn xuôi Hoàng Phủ Ngọc Tường. Tác giả: Ngô Minh Hiền. Tạp chí Nghiên cứu văn học, ISSN 1859 – 2856. Số: 1. Trang: 2-3. Năm 2009. (Sep 3 2013 12:56AM)
[3]Bài báo: Biểu tượng văn hoá trong văn xuôi Nguyễn Tuân. Tác giả: Ngô Minh Hiền. Tạp chí Văn hoá nghệ thuật, ISSN 0866 – 8655
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 2 (296). Trang: 2-3. Năm 2009.
(Sep 3 2013 12:59AM)
[4]Bài báo: Biểu tượng lửa trong văn xuôi Hoàng Phủ Ngọc Tường. Tác giả: Ngô Minh Hiền. Tạp chí Khoa học, Đại học Huế, ISSN 1859 – 1388
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Số: 23. Trang: 12 -13. Năm 2004.
(Sep 3 2013 12:47AM)
[5]Bài báo: Hoàng Phủ Ngọc Tường: văn hóa qua cái nhìn lịch sử. Tác giả: Ngô Minh Hiền
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, ISSN 0866 –, 8655. Số: 3. Trang: 12-13. Năm 2004. (Sep 3 2013 12:51AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn