Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,098,995

 Đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: NGUYỄN MẠNH HỒNG
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và giáo dục Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng; Số: 2(01)2012;Từ->đến trang: 52-57;Năm: 2012
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Kiểm tra đánh giá là một mắt xích quan trọng trong quá trình dạy học, là một yếu tố góp phần nâng cao chất lượng dạy và học. Đổi mới giáo dục có thu được kết quả như mong muốn hay không, chất lượng dạy và học có được nâng cao không phụ thuộc một phần vào công tác kiểm tra đánh giá. Để đánh giá khách quan, chính xác, góp phần nâng cao chất lượng học tập của sinh viên, đòi hỏi mỗi giảng viên cần nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của công tác này.
walgreens prints coupons open free printable coupons
ABSTRACT
Testing and evaluation plays an important part in teaching. It’s one of the factors that helps to increase the quality of teaching and learning. Testing and evaluation also decides the success of educational renovation. The faculty at college needs to be fully aware of the importance of testing and evaluation to enhance the quality of students’ study.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn