Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,055,699

 Westmoreland và kế hoạch "Tìm và diệt" được thực hiện trong chiến lược "Chiến tranh cục bộ" ở miền Nam Việt Nam (1965-1968)
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheat
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Mạnh Hồng
marriage affairs all wife cheat i want an affair
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng; Số: 6(47)2011 quyển 2;Từ->đến trang: 233-238;Năm: 2011
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong 21 năm tiến hành chiến tranh xâm lược Việt Nam, đế quốc Mĩ đã thực hiện 4 chiến lược chiến tranh: “Chiến tranh không tuyên bố”, “Chiến tranh đặc biệt”, “Chiến tranh cục bộ”, và “Việt Nam hóa chiến tranh”, trong đó chiến lược “Chiến tranh cục bộ” là điển hình của chiến lược chiến tranh xâm lược thực dân mới mà Mĩ thực hiện. Trong chiến lược chiến tranh này, với ưu thế vượt trội về quân số, hỏa lực và sức cơ động nhanh, dưới sự chỉ huy của William Childs Westmoreland quân Mĩ thực hiện kế hoạch “tìm và diệt” đầy tham vọng nhằm “bẻ gãy xương sống cộng sản”. Dù Mĩ đã cố gắng đến mức cao nhất trong 3 năm (1965-1968) nhưng với thế trận của chiến tranh nhân dân, với cách đánh địch mưu trí, sáng tạo, Quân giải phóng miền Nam từng bước đánh bại bước leo thang quân sự của Mĩ.
ABSTRACT
For 21 years of the Vietnam War, the American Empire conducted 4 types of war strategies: “Undeclared War”, “Special War”, “Local War” and “Vietnamization of the War”, of which “Local War” was typical for the war of aggression in the neocolonialist style that America conducted. In this strategy of war, with the advantages in troop strength, firepower and mobility, under the command of William Childs Westmoreland, American troops conducted aggressive “Search and Destroy” operations in order to “break the spine of the communist”. Despite of high efforts during the 3 years (1965-1968) of the American, by using the people’s war with ingenious and creative attack tactics, the Liberation Forces of South Vietnam gradually defeated the American military escalation.
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn