Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,099,020

 Bộ trưởng Ung Văn Khiêm trong lịch sử ngoại giao hiện đại Việt Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Mạnh Hồng
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Nhà cách mạng Ung Văn Khiêm (1910-1991)"; Số: 1;Từ->đến trang: 172-176;Năm: 2012
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn