Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,098,599

 Tài liệu học tập và công tác kiểm tra đánh giá trong đào tạo theo học chế tín chỉ
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Mạnh Hồng
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo khoa học Đào tạo theo học chế tín chỉ và chia sẻ, hợp tác giữa các trường đại học, cao đẳng địa phương; Số: 1;Từ->đến trang: 243-251;Năm: 2012
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
ABSTRACT
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn