Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,220,182

 Quyết định lịch sử của một thiên tài quân sự
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Mạnh Hồng
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Nơi đăng: Hội thảo Quốc gia về Danh nhân Quảng Bình - Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam và UBND tỉnh Quảng Bình; Số: 1;Từ->đến trang: 390-396;Năm: 2012
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn