Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

[1] Đề tài cấp cơ sở: Phát triển chương trình giáo dục môn Lịch sử lớp 9 bậc Trung học cơ sở theo quan điểm hình thành năng lực người học. Chủ nhiệm: Nguyễn Mạnh Hồng. Thành viên: . Mã số: T2014-03-36. Năm: 2014. (May 25 2015 4:41PM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Xây dựng niên biểu, bảng biểu, ảnh tư liệu lịch sử phục vụ giảng dạy, học tập và nghiên cứu Lịch sử Việt Nam (giai đoạn 1975 – 2010) ở Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Nguyễn Mạnh Hồng. Thành viên: Không. Mã số: T2012-03-11. Năm: 2012. (Nov 30 2012 8:55AM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Xây dựng một số biểu bảng, sưu tầm tranh ảnh và phim tư liệu lịch sử góp phần nâng cao chất lượng học tập và nghiên cứu lịch sử cuộc kháng chiến chống Mĩ (1954-1975). Chủ nhiệm: Nguyễn Mạnh Hồng. Mã số: T2011-ĐN03-21. Năm: 2011. (Nov 30 2012 8:04PM)
[4] Đề tài cấp ĐHĐN: Xây dựng ngân hàng câu hỏi tự luận cho các học phần: Cơ sở văn hóa Việt Nam; Văn hóa ẩm thực; Phong tục, Lễ hội Việt Nam; Văn hóa Champa; Thể chế chính trị Việt Nam hiện đại. Chủ nhiệm: Trương Anh Thuận. Thành viên: Nguyễn Mạnh Hồng. Mã số: T2011-ĐN03-18. Năm: 2011. (Nov 30 2012 8:11PM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: Ngân hàng đề thi tự luận các học phần: Lịch sử Việt Nam cận đại, Lịch sử Việt Nam hiện đại. Chủ nhiệm: Nguyễn Mạnh Hồng. Thành viên: Nguyễn Hữu Giang. Mã số: T20010-03-42. Năm: 2010. (Jan 14 2011 2:24PM)
[6] Đề tài cấp cơ sở: Ngân hàng đề thi trắc nghiệm các học phần: Lịch sử Việt Nam đại cương, Lịch sử tư tưởng phương Đông, Lịch sử văn minh thế giới. Chủ nhiệm: Lê Thị Thu Hiền. Thành viên: Nguyễn Mạnh Hồng và Dương Thị Tuyết. Mã số: T2010-03-41. Năm: 2010. (Jan 14 2011 2:30PM)
[7] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng một số biểu bảng, sưu tầm ảnh và phim tư liệu về kháng chiến chống Pháp, góp phần nâng cao chất lượng học tập học phần Lịch sử Việt Nam cận – hiện 3 . Chủ nhiệm: Nguyễn Mạnh Hồng. Mã số: T2004-16-71. Năm: 2007. (Jan 13 2011 8:25PM)
[8] Đề tài cấp cơ sở: Sự lựa chọn các xu hướng cứu nước đầu thế kỷ XX và sự phát triển của lịch sử Việt Nam từ 1930 đến nay . Chủ nhiệm: Nguyễn Mạnh Hồng. Thành viên: . Mã số: T2000-16-09. Năm: 2002. (Jan 13 2011 8:22PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn