Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,085,193

  Xây dựng niên biểu, bảng biểu, ảnh tư liệu lịch sử phục vụ giảng dạy, học tập và nghiên cứu Lịch sử Việt Nam (giai đoạn 1975 – 2010) ở Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng
Chủ nhiệm:  Nguyễn Mạnh Hồng; Thành viên:  Không
marriage affairs all wife cheat i want an affair
Số: T2012-03-11 ; Năm hoàn thành: 2012; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Xã hội nhân văn
Xây dựng một số bảng tóm tắt các Đại hội Đảng, thành tựu và hạn chế trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Sưu tầm tranh ảnh tư liệu  phục vụ cho giảng dạy lịch sử Việt Nam giai đoạn 1975-2000
marriage affairs open i want an affair

Một bản báo cáo tổng hợp đề tài

- Một đĩa CD

- 30 ảnh tư liệu
- 10 biểu bảng

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn