Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,104,994

 Xây dựng ngân hàng câu hỏi tự luận cho các học phần: Cơ sở văn hóa Việt Nam; Văn hóa ẩm thực; Phong tục, Lễ hội Việt Nam; Văn hóa Champa; Thể chế chính trị Việt Nam hiện đại
manufacturer coupons for prescription drugs read viagra online coupon
Chủ nhiệm:  Trương Anh Thuận
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
; Thành viên:  Nguyễn Mạnh Hồng
Số: T2011-ĐN03-18 ; Năm hoàn thành: 2011; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Xã hội nhân văn
Để đổi mới công tác kiểm tra đánh giá cần thiết phải xây dựng các ngân hàng đề. Đặc biệt đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì việc tăng cường công tác kiểm tra có ý nghĩa to lớn
Sản phẩm là một bản báo cáo toàn văn đề tài và 1 đĩa CD
Mỗi học phần có 60 câu hỏi. Tổng cộng 6 học phần có 360 đề thi
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn