Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,085,163

 Sự lựa chọn các xu hướng cứu nước đầu thế kỷ XX và sự phát triển của lịch sử Việt Nam từ 1930 đến nay
coupons for prescriptions lilly cialis coupon coupons for cialis 2016
losartankalium krka bivirkninger go losartan
Chủ nhiệm:  Nguyễn Mạnh Hồng; Thành viên:  
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Số: T2000-16-09 ; Năm hoàn thành: 2002; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Xã hội nhân văn
- Kết quả nghiên cứu đạt được
+ Sự lựa chọn con đường phát triển của lịch sử Việt Nam đầu thế kỷ XX phụ thuộc vào trình độ nhận thức chủ quan, vào thái độ và trình độ của một bộ phận những người tiên tiến nhất trong xã hội Việt Nam đương thời.
+ Trong khoảng 2 thập niên đầu của thế kỷ XX, Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh với lòng yêu nước nồng nàn, vượt lên những hạn chế của các sĩ phu thời đó, các ông đã nhận thức được yêu cầu của lịch sử dân tộc là đánh đổ đế quốc và phong kiến tay sai, giành độc lập dân tộc, hướng lịch sử phát triển theo con đường dân chủ tư sản.
+ Sau thắng lợi của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917, mỗi quốc gia trên thế giới có hai sự lựa chọn con đường để phát triển dân tộc mình. Ở nước ta, Nguyễn Ái Quốc đã sớm nhận thức được rằng: Muốn cứu nước giải phóng dân tộc thì phải gắn giải phóng dân tộc với giải phóng giai cấp; độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội.
+ Đến với chủ nghĩa Lênin, hướng cách mạng Việt Nam theo con đường cách mạng vô sản. Sự lựa chọn con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc đáp ứng với yêu cầu của lịch sử dân tộc.
+ Lịch sử dân tộc Việt Nam từ 1930 đến nay dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã phát triển theo con đường do Nguyễn Ái Quốc tìm ra năm 1920 – con đường độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội. Hơn 70 năm qua là quãng thời gian đầy hào hùng của lịch sử dân tộc Việt Nam.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn