Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,085,604

 Ngân hàng đề thi tự luận các học phần: Lịch sử Việt Nam cận đại, Lịch sử Việt Nam hiện đại
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
Chủ nhiệm:  Nguyễn Mạnh Hồng
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
; Thành viên:  Nguyễn Hữu Giang
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Số: T20010-03-42 ; Năm hoàn thành: 2010; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Xã hội nhân văn

Dùng để thi kiểm tra và thi hai học phần Lịch sử Việt Nam
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn