Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,085,170

 Ngân hàng đề thi trắc nghiệm các học phần: Lịch sử Việt Nam đại cương, Lịch sử tư tưởng phương Đông, Lịch sử văn minh thế giới
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
viagra coupon copay cards for prescription drugs free discount prescription card
doctors who prescribe naltrexone open naloxone challenge
Chủ nhiệm:  Lê Thị Thu Hiền
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
; Thành viên:  Nguyễn Mạnh Hồng và Dương Thị Tuyết
Số: T2010-03-41 ; Năm hoàn thành: 2010; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Xã hội nhân văn
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me

Dùng để thi và kiểm tra đánh giá một số học phần trong đào tạo Cử nhân khoa học Lịch sử của Khoa Lịch sử và một số khoa khác trong Trường Đại học Sư phạm
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn