Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 90,721,508

 Theoretical investigation on antioxidant activity of phenolic compounds extracted from Artocarpus altilis
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyen Minh Thong and Pham Cam Nam
Nơi đăng: Springer International Publishing; Số: 46;Từ->đến trang: 464-469;Năm: 2015
Lĩnh vực: Khoa học; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Theoretical calculations have been performed to predict antioxidant property for phenolic compounds extracted from Artocarpus Altilis. The chosen ONIOM model contains only two atoms of the breaking bond as the core zone and is able to provide reliable evaluation for BDE(O–H) for phenolic compunds. Important characteristics of antioxidants such as the homolytic O-H bond dissociation enthalpy (BDE) and the adiabatic ionization energy (IE) were determined both in gas phase and in solvents. The BDE(O–H) values of compounds 1, 2, 3 and 4 are predicted to be 80.8, 80.3, 79.3, and 77.3 kcal/mol, respectively
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
ABSTRACT
Theoretical calculations have been performed to predict antioxidant property for phenolic compounds extracted from Artocarpus Altilis. The chosen ONIOM model contains only two atoms of the breaking bond as the core zone and is able to provide reliable evaluation for BDE(O–H) for phenolic compunds. Important characteristics of antioxidants such as the homolytic O-H bond dissociation enthalpy (BDE) and the adiabatic ionization energy (IE) were determined both in gas phase and in solvents. The BDE(O–H) values of compounds 1, 2, 3 and 4 are predicted to be 80.8, 80.3, 79.3, and 77.3 kcal/mol, respectively
marriage affairs all wife cheat i want an affair
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn