Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 90,721,765

 A Study of the Substituent Effects on the O−H Bond Dissociation Enthalpies of Phenol Derivatives Using the ONIOM Method
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyen Minh Thong*, Thi Chinh Ngo, Truc Xuyen Nguyen Phan, Duy Quang Dao, Truong Van Nam, Phan Thi Tuyet Trinh, Pham Cam Nam
Nơi đăng: American Journal of Chemistry; Số: 5(4);Từ->đến trang: 91-95;Năm: 2015
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
The O–H bond dissociation enthalpies (BDE) of various substituted phenol derivatives were determined using the ONIOM(ROB3LYP/6-311++G(2df,2p):PM6) approach. Computed BDE(O–H)s of all phenol derivatives were in good agreement with available experimental values, and also well correlated with the Hammett constants, σp. It is found that the strong electron-donating NH2 and N(CH3)2 substituents induce a significant decrease in the BDE(O–H)s. On the contrary, the strong electron withdrawing NO2 and CF3 groups result in an increase in BDE(O–H)s.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn