Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 90,721,727

 Functionalization of fullerene via the Bingel reaction with α-chlorocarbanions: an ONIOM approach (SCIE)
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyen Minh Thong, Thi Chinh Ngo, Duy Quang Dao, Tran Duong, Quoc Tri Tran, Pham Cam Nam
Nơi đăng: Journal of Molecular Modeling; Số: 22;Từ->đến trang: 113-121;Năm: 2016
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Two-layer ONIOM method at the ONIOM(B3LYP/6-31G(d):PM6) level of theory was applied to study the cycloaddition reaction of α-chlorocarbanions (CR2Cl─, where R is H, Cl, CH3 CN, and NO2) and fullerene. The results show that the reaction pathways depend on the electron withdrawing functional groups or the electron donating functional groups contained in the α-chlorocarbanions. The energy profile analysis reveals that functionalization of fullerene by CCl3 ─, C(CH3)2Cl─, and CH2Cl─ is more favorable than by C(CN)2Cl─ and C(NO2)2Cl─ in terms of the thermodynamic point of view.
ABSTRACT
Two-layer ONIOM method at the ONIOM(B3LYP/6-31G(d):PM6) level of theory was applied to study the cycloaddition reaction of α-chlorocarbanions (CR2Cl─, where R is H, Cl, CH3 CN, and NO2) and fullerene. The results show that the reaction pathways depend on the electron withdrawing functional groups or the electron donating functional groups contained in the α-chlorocarbanions. The energy profile analysis reveals that functionalization of fullerene by CCl3 ─, C(CH3)2Cl─, and CH2Cl─ is more favorable than by C(CN)2Cl─ and C(NO2)2Cl─ in terms of the thermodynamic point of view.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn