Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Bond dissociation enthalpies in benzene derivatives and effect of substituents: an overview of density functional theory (B3LYP) based computational approach
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Pham Cam Nam*, Vo Van Quan, Nguyen Minh Thong, Pham Thi Thu Thao
Nơi đăng: Vietnam Journal of Chemistry; Số: 55(6);Từ->đến trang: 679-691;Năm: 2017
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
In this review, we have mainly focused on the recent computational studies on the bond dissociation enthalpies (BDE) of the X‒H bonds of the para and meta substituted benzene derivatives (3Y-C6H4X‒H and 4Y-C6H4X‒H with X = O, S, Se, NH, PH, CH2, SiH2 and Y = H, F, Cl, CH3, OCH3, NH2, CF3, CN, NO2). In addition, the remote substituent effects on the BDE(X‒H), the radical stability and parent one have also been discussed in terms of the calculated ground state effect, radical effect and total effect. Model chemistry of ROB3LYP/6-311++G(d,p)//B3LYP/6-311G(d,p) can reproduce the BDE values with the accuracy of 1.0‒2.0 kcal/mol. The good linear correlations between Hammett constants and BDE values were discovered for both para and meta substitutions in phenols, thiophenols, benzeneselenols, anilines and phenylposphines with the R-squared lager than 0.94. In contrast, it does not occur in case of toluenes and phenylsilanes
ABSTRACT
[ 2018\2018m03d026_20_55_47121_pham_cam__nam-final_2Jan-revised-final.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn