Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu khả năng hấp phụ của các hợp chất xanthone có nguồn gốc từ vỏ quả măng cụt lên bề mặt kim loại sắt (Fe) bằng phương pháp hóa lượng tử và mô phỏng động học phân tử
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Nguyễn Minh Thông*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: 1(122).2018;Từ->đến trang: 141;Năm: 2018
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong bài báo này, chúng tôi sử dụng phương pháp hóa lượng tử và mô phỏng động học phân tử để nghiên cứu khả năng hấp phụ của 14 hợp chất Xanthone có nguồn gốc từ vỏ măng cụt lên bề mặt kim loại sắt. Các thông số lượng tử như EHOMO và ELUMO được tính toán và thảo luận để đánh giá khả năng ức chế ăn mòn của các hợp chất Xanthone. Mô phỏng Monte Carlo được ứng dụng để tìm cấu hình hấp phụ bền nhất của các hợp chất ức chế ăn mòn trên bề mặt Fe(110). Năng lượng hấp phụ từ kết quả tính Monte Carlo của các hợp chất Xanthone lên bề mặt của sắt trong cả pha khí và dung môi nước giảm theo thứ tự sau: 14 > 7 > 2 > 6 > 13 > 10 > 12 > 5 > 11 > 9 > 1 > 8 > 3 > 4. Hợp chất 14 là chất có tiềm năng ức chế ăn mòn hiệu quả nhất trong các hợp chất Xanthone.
ABSTRACT
In this article, quantum chemistry and molecular dynamic simulation methods are employed on 14 Xanthone compounds extracted from garcinia mangostana in order to study their absorption effectiveness on iron surface. Quantum chemical parameters such as EHOMO and ELUMO have been calculated and discussed in detail to evaluate their inhibiting effectiveness. Absorption energies and interaction configurations of Xanthones on Fe (110) are obtained using the Monte Carlo simulations. The adsorption strength from the outputs of Monte Carlo simulations of the studied molecules on Fe(110) surface in vacuum and in the presence of water follow the trend: 14 > 7 > 2 > 6 > 13 > 10 > 12 > 5 > 11 > 9 > 1 > 8 > 3 > 4. Moreover, compound 14 is the best corrosion inhibitor among 14 Xanthones extracted from garcinia mangostana.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn