Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Density functional theory study of the role of benzylic hydrogen atoms in the antioxidant properties of lignans
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Quan V. Vo, Pham Cam Nam, Mai Van Bay, Nguyen Minh Thong, Nguyen Duc Cuong & Adam Mechler
Nơi đăng: Scientific Reports; Số: 12361;Từ->đến trang: 1-10;Năm: 2018
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Antioxidants are a diverse group of chemicals with proven health benefts and thus potential preventive medicine and therapeutic applications. While most of these compounds are natural products, determining their mechanism of radical scavenging and common motifs that contribute to antioxidant activity would allow the rational design of novel antioxidants. Here the origins of the antioxidant properties of ten natural products of the lignan family were studied in silico by calculating their thermochemical properties by using ROB3LYP/6-311++G(2df,2p)//B3LYP/6-311G(d,p) model chemistry. Three conditions were modelled: gas phase, ethanol and water solvents. The results allowed assigning the antioxidant activity to specifc moieties and structural features of these compounds. It was found that the benzylic hydrogen atoms are the most likely to be abstracted to form radicals and hence defne antioxidant properties in most of the studied compounds. The results also suggested that the most likely mechanism of HOO• radical scavenging difers by the key moiety: it is hydrogen atom transfer in case the benzylic C-H bonds, however it is proton coupled electron transfer in case of the compounds where O-H bonds are responsible for radical scavenging.
ABSTRACT
Antioxidants are a diverse group of chemicals with proven health benefts and thus potential preventive medicine and therapeutic applications. While most of these compounds are natural products, determining their mechanism of radical scavenging and common motifs that contribute to antioxidant activity would allow the rational design of novel antioxidants. Here the origins of the antioxidant properties of ten natural products of the lignan family were studied in silico by calculating their thermochemical properties by using ROB3LYP/6-311++G(2df,2p)//B3LYP/6-311G(d,p) model chemistry. Three conditions were modelled: gas phase, ethanol and water solvents. The results allowed assigning the antioxidant activity to specifc moieties and structural features of these compounds. It was found that the benzylic hydrogen atoms are the most likely to be abstracted to form radicals and hence defne antioxidant properties in most of the studied compounds. The results also suggested that the most likely mechanism of HOO• radical scavenging difers by the key moiety: it is hydrogen atom transfer in case the benzylic C-H bonds, however it is proton coupled electron transfer in case of the compounds where O-H bonds are responsible for radical scavenging.
[ 2018\2018m09d010_11_36_13s41598-018-30860-5.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn