Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG NHÓM THẾ ĐẾN NĂNG LƯỢNG LIÊN KẾT N-H VÀ ÁI LỰC PROTON ANION CỦA DẪN XUẤT DIPHENYLAMINE BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHIẾM HÀM MẬT ĐỘ B3P86
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phạm Thị Thu Thảo1,2 , Nguyễn Hữu Chơn 1,3, Võ Văn Quân4 , Nguyễn Minh Thông5 , Phạm Cẩm Nam1*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên; Số: 127(1B);Từ->đến trang: 99–112;Năm: 2018
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong bài báo này, phương pháp B3P86/6-311G được sử dụng để tính giá trị năng lượng phân ly liên kết (BDE)N-H của các dẫn xuất hai nhóm thế diphenylamine (Y-Ar)2-NH (Y = H, NH2, NO2, CF3, N(CH3)2, Cl, F, OCH3, CH3, CN) với độ lệch khoảng 0,2 kcal/mol so với dữ liệu thực nghiệm. Ảnh hưởng của nhóm thế đến BDE(N-H) tại vị trí meta là không đáng kể, còn hiệu ứng nhóm thế rõ hơn ở vị trí para so với vị trí meta. Giá trị BDE(N-H) giảm mạnh khi các nhóm đẩy điện tử (EDG) như OCH3, NH2, N(CH3)2 ở vị trí para lần lượt là 4,3, 7,9 và 7,9 kcal/mol và có sự tương quan cao với hằng số thế Hammett. Các nhóm hút điện tử (EWG) ở vị trí para làm tăng BDE(N-H) đến khoảng 4,5 kcal/mol. Bề mặt thế năng (PES), ái lực proton (PA) và độ dài liên kết d(C1-N) cũng được xây dựng và tính toán để làm rõ ảnh hưởng nhóm thế và cơ chế phản ứng chống oxi hóa
ABSTRACT
[ 2019\2019m06d015_21_37_254870-14572-1-PB.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn