Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 90,721,368

 Theoretical investigation on the bond dissociation enthalpies of phenolic compounds extracted from Artocarpus altilis using ONIOM(ROB3LYP/6-311++G(2df,2p):PM6) method (SCI)
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyen Minh Thong, Tran Duong, Linh Thuy Pham, and Pham Cam Nam
Nơi đăng: Chemical Physics Letters; Số: 613;Từ->đến trang: 139–145;Năm: 2014
Lĩnh vực: Khoa học; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Theoretical calculations have been performed to predict the antioxidant property of phenolic compounds extracted from Artocarpus altilis. The O H bond dissociation enthalpy (BDE), ionization energy (IE), and proton dissociation enthalpy (PDE) of the phenolic compounds have been computed. The ONIOM(ROB3LYP/6-311++G(2df,2p):PM6) method is able to provide reliable evaluation for the BDE(O H) in phenolic compounds. An important property of antioxidants is determined via the BDE(O-H) of those compounds extracted from A. altilis. Based on the BDE(O-H), compound 12 is considered as a potential antioxidant with the estimated BDE value of 77.3 kcal/mol in the gas phase.
ABSTRACT
Theoretical calculations have been performed to predict the antioxidant property of phenolic compounds extracted from Artocarpus altilis. The O H bond dissociation enthalpy (BDE), ionization energy (IE), and proton dissociation enthalpy (PDE) of the phenolic compounds have been computed. The ONIOM(ROB3LYP/6-311++G(2df,2p):PM6) method is able to provide reliable evaluation for the BDE(O H) in phenolic compounds. An important property of antioxidants is determined via the BDE(O-H) of those compounds extracted from A. altilis. Based on the BDE(O-H), compound 12 is considered as a potential antioxidant with the estimated BDE value of 77.3 kcal/mol in the gas phase.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn