Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 90,721,460

 Antioxidant properties of xanthones extracted from the pericarp of Garcinia mangostana (Mangosteen): A theoretical study (SCI)
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyen Minh Thong, Duong Tuan Quang, Ngoc Hoa Thi Bui, Duy Quang Dao, Pham Cam Nam
marriage affairs open i want an affair
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Nơi đăng: Chemical Physics Letters
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
; Số: 625;Từ->đến trang: 30–35;Năm: 2015
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
A theoretical study on antioxidant properties of fourteen xanthones extracted from the pericarp of G. Mangostana has been performed. Three main reaction mechanisms are investigated: hydrogen atom transfer (HAT), single electron transfer–proton transfer (SETPT) and sequential proton loss electron transfer (SPLET). The O H bond dissociation enthalpy (BDE), ionization energy (IE), proton affinity (PA) and electron transfer energy (ETE) parameters were computed in gas phase and water. The results show that HAT would be the most favorable mechanism for explaining antioxidant activity of xanthones in gas phase, whereas the SPLET mechanism is thermodynamically favored in water.
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
ABSTRACT
A theoretical study on antioxidant properties of fourteen xanthones extracted from the pericarp of G. Mangostana has been performed. Three main reaction mechanisms are investigated: hydrogen atom transfer (HAT), single electron transfer–proton transfer (SETPT) and sequential proton loss electron transfer (SPLET). The O H bond dissociation enthalpy (BDE), ionization energy (IE), proton affinity (PA) and electron transfer energy (ETE) parameters were computed in gas phase and water. The results show that HAT would be the most favorable mechanism for explaining antioxidant activity of xanthones in gas phase, whereas the SPLET mechanism is thermodynamically favored in water.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn