Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,071,927

 Đánh giá tổng thể chỉ tiêu tài chính trong phân loại tài chính doanh nghiệp
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trương Bá Thanh, Nguyễn Mạnh Toàn, Lê Văn Huy
Nơi đăng: Tạp chí Ngân hàng
marriage affairs open i want an affair
; Số: 10;Từ->đến trang: 34-40;Năm: 2009
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn