Nguyễn Ngọc Vũ
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 52885 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Ngọc Vũ
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  05/10/1969
Nơi sinh: Quảng Ngãi
Quê quán Trà Bình, Trà Bồng, Quảng Ngãi
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Ngân hàng; Tại: Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Ban Giám Đốc Đại học Đà Nẵng; Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Chức vụ: Giám đốc Đại học Đà Nẵng
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2005; Chuyên ngành: Tài chính; Tại: Universite de Lyon 3- Pháp
Chức danh KH:  Phó Giáo sư; công nhận năm: 2009
Dạy CN: Tài chính - Ngân hàng
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh: C, Pháp: sử dụng thành thạo
Địa chỉ liên hệ: 41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - Từ 9/1988 - 7/1992 : Sinh viên Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, Bí thư Liên chi đoàn Khối Kinh tế thuộc Đoàn Khoa Cơ bản, Đoàn trường Đại học Bách khoa
- Từ 9/1992 - 12/199 5: Giảng viên Khoa Kinh tế - Nghiệp vụ, Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng; Bí thư Đoàn trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng,
- Từ 12/1995 - 6/2002 : Giảng viên, Bí thư Đoàn Đại học Đà Nẵng
- Từ 10/2002 - 6/2010 : Giảng viên, Phó ban, Q. Trưởng ban, Trưởng ban Ban Kế hoạch- Tài chính Đại học Đà Nẵng. Được công nhận (2009) và được bổ nhiệm ngạch Phó Giáo sư tháng 5/2010
- Từ tháng 11/2010 đến 12/2011 : Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ
-Từ tháng 1/2012 - 11/2016 : Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tham gia học lớp Dự nguồn Cán bộ Cao cấp khóa 3 tại Học Viện Chính trị- Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh (Từ tháng 1/2014-5/2014)
-Từ tháng 12/2016- 6/2018 : Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Đà Nẵng (bổ sung) tháng 3/2018
- Từ tháng 7/2018 đến nay : Giám đốc Đại học Đà Nẵng, Bí thư Đảng ủy ĐHDN (9/2018)
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Những giải pháp tài chính để đáp ứng nhu cầu vốn trung và dài hạn cho sự phát triển của TP Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Nguyễn Ngọc Vũ. Mã số: B98-14-22. Năm: 2001. (Jan 18 2011 9:04AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Các giải pháp quy hoạch lại mạng lưới các cơ sở đào tạo sư phạm giai đoạn 2018-2030 và tầm nhìn đến 2050. Tác giả: Nguyễn Ngọc Vũ. Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng. Số: 05. Trang: 15. Năm 2018. (May 20 2018 4:23PM)
[2]Bài báo: Đánh giá chất lượng dịch vụ Website ngân hàng: Thực tiễn đối với Website ngân hàng Đông Á. Tác giả: Nguyễn Ngọc Vũ. Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng. Số: 4/2018. Trang: 30-36. Năm 2018. (Nov 18 2018 2:24PM)
[3]Tham luận: Đào tạo nhân lực chất lượng cao phục vụ sự phát triển kinh tế xã hội của Thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Ngọc Vũ. Đào tạo nhân lực chất lượng cao phục vụ sự phát triển kinh tế xã hội của Thành phố Đà Nẵng Hội thảo Khoa học : Xây dựng và phát triển Thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trang: 40-47. Năm 2018. (Nov 18 2018 2:25PM)
[4]Tham luận: Hoàn thiện mô hình và đổi mới cơ chế hoạt động của đại học vùng, đại học quốc gia đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa và hội nhập quốc tế. Tác giả: Nguyễn Ngọc Vũ. Hội thảo giáo dục Việt Nam 2018. Trang: 45-51. Năm 2018. (Nov 18 2018 2:26PM)
[5]Bài báo: Tính toán hệ số bêta của một số công ty niêm yết tại Sàn giao dịch chứng khoán Hà nội (HNX). Tác giả: Nguyễn Ngọc Vũ. Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng. Số: 5/2010. Trang: 45. Năm 2010. (Dec 28 2017 9:56PM)
[6]Bài báo: Một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả trong việc huy động và sử dụng vốn ODA tại Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Ngọc Vũ. Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng. Số: 5/2010. Trang: 40. Năm 2010. (Dec 28 2017 9:58PM)
[7]Bài báo: Vai trò của các ngân hàng thương mại trên địa bàn đối với sự phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của TP Đà Nẵng trong những năm qua. Tác giả: Nguyễn Ngọc Vũ. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 6/2009. Trang: 81. Năm 2009. (Jan 18 2011 8:51AM)
[8]Bài báo: Kiểm định hiệu lực học thuyết ngang giá sức mua (PPP) tại Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Ngọc Vũ. Tạp chí Ngân hàng. Số: 17/2009. Trang: 91. Năm 2009. (Jan 18 2011 8:52AM)
[9]Bài báo: Doanh nghiệp và rủi ro chính trị khi đầu tư quốc tế. Tác giả: Nguyễn Ngọc Vũ. Tạp chí Tài chính. Số: 9(527). Trang: 71. Năm 2008. (Jan 18 2011 8:49AM)
[10]Bài báo: Quyền chọn ngoại tệ trong phòng ngừa rủi ro tỷ giá. Tác giả: Nguyễn Ngọc Vũ. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 5/2008. Trang: 81. Năm 2008. (Jan 18 2011 8:50AM)
[11]Tham luận: Phân tích rủi ro của các công ty niêm yết qua các tham số của mô hình hồi quy. Tác giả: Nguyễn Ngọc Vũ. Hội nghị Khoa học - Đại học Đà Nẵng. Trang: 7-14. Năm 2004. (Jan 18 2011 8:48AM)
[12]Bài báo: Vận dụng lý thuyết thông tin bất đối xứng trong việc xây dựng một chính sách vay nợ hợp lý ở các công ty cổ phần. Tác giả: Nguyễn Ngọc Vũ. Tạp chí Ngân hàng. Số: 9, 2004. Trang: 7-14. Năm 2004. (Dec 31 2010 2:35PM)
[13]Bài báo: Một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện cơ cấu tài trợ của các công ty niêm yết tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Tác giả: Nguyễn Ngọc Vũ. Tạp chí Khoa học & Công nghệ. Số: 4, 2003. Trang: 7-14. Năm 2003. (Dec 31 2010 2:35PM)
[14]Bài báo: Cấu trúc tài chính của doanh nghiệp - Một chủ đề còn nhiều bàn cãi. Tác giả: Nguyễn Ngọc Vũ. Tạp chí Khoa học & Công nghệ ĐHĐN. Số: 2/2003. Trang: 7-14. Năm 2003. (Dec 31 2010 2:35PM)
[15]Bài báo: Các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách nợ của doanh nghiệp. Tác giả: Nguyễn Ngọc Vũ. Tạp chí Chứng khoán Việt nam. Số: số 5. Trang: 49. Năm 2002. (Jan 18 2011 8:45AM)
[16]Bài báo: Định giá quyền chọn. Tác giả: Nguyễn Ngọc Vũ. Tạp chí Chứng khoán. Số: 4/2001. Trang: 7-14. Năm 2001. (Dec 31 2010 2:35PM)
[17]Bài báo: Bàn về chi phí vốn của doanh nghiệp. Tác giả: Nguyễn Ngọc Vũ. Tạp chí Ngân hàng. Số: 4/2001. Trang: 7-14. Năm 2001. (Dec 31 2010 2:35PM)
[18]Bài báo: Quyền chọn- Một công cụ tài chính quan trọng trong nền kinh tế thị trường. Tác giả: Nguyễn Ngọc Vũ. Tạp chí Ngân hàng. Số: 5/200. Trang: 7-13. Năm 2000. (Dec 31 2010 2:35PM)
[19]Bài báo: Đầu tư tài chính - Lợi tức và rủi ro. Tác giả: Nguyễn Ngọc Vũ. Tạp chí Chứng khoán. Số: 6/2000. Trang: 49. Năm 2000. (Dec 31 2010 2:35PM)
[20]Bài báo: Một số ý kiến nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay xóa đói giảm nghèo ở Quảng Nam. Tác giả: Nguyễn Ngọc Vũ. Tạp chí Ngân hàng. Số: 10/2000. Trang: 7-14. Năm 2000. (Dec 31 2010 2:35PM)
[21]Bài báo: Chính sách tài trợ của doanh nghiệp dưới tác động của thuế và chi phí phá sản. Tác giả: Nguyễn Ngọc Vũ. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế. Số: 8-2000. Năm 2000. (Jan 18 2011 8:38AM)
[22]Bài báo: Một số giải pháp huy động vốn cho nhu cầu phát triển của TP Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Ngọc Vũ. Tạp chí Ngân hàng. Số: 10/2000. Trang: 15-22. Năm 2000. (Nov 18 2018 2:33PM)
[23]Bài báo: Hệ số Bêta trong phân tích rủi ro khi đầu tư chứng khoán. Tác giả: Nguyễn Ngọc Vũ. Tạp chí Chứng khoán. Số: 10/2000. Trang: 7-14. Năm 2000. (Dec 31 2010 2:35PM)
  
 Sách và giáo trình
(Dec 28 2017 9:52PM)
[1]Giáo trình “Thị trường và các định chế tài chính" Chủ biên: Nguyễn Ngọc Vũ. Nơi XB: NXb Đà Nẵng. Năm 2009.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn