Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 38,030,451

 Nghiên cứu xây dựng chương trình tính toán nước va trong đường ống áp lực của các công trình thủy điện.
losartankalium krka bivirkninger go losartan
abortion pill services farsettiarte.it having an abortion
Chủ nhiệm:  Ngô Thanh Vinh - Nguyễn Phú Hoàng; Thành viên:  
Số: T2009-06-65 ; Năm hoàn thành: 2009; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Chưa xác định

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn