Nguyễn Phước Quý Duy
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 40,082,566

 
Mục này được 15888 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Phước Quý Duy
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  02/11/1982
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Phú Lộc, Thừa Thiên Huế
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Xầy Dựng Cầu Đường; Tại: Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Xây dựng Cầu - Đường; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2018; Chuyên ngành: Giao thông; Tại: Đại học Monash
Dạy CN: Đường ô tô
Lĩnh vực NC: Quản lý nhu cầu đi lại (travel demand management), giao thông thông minh (ITS), giao thông công cộng (public transport), ùn tắc giao thông (traffic congestion), phân tích số liệu giao thông (traffic data analysis), an toàn giao thông (safety), mô phỏng hoạt động của dòng xe trên truyến và mạng lưới (micro and macro-simulation: Vissim, Vissum, Cube)
Ngoại ngữ: Anh
Địa chỉ liên hệ: 77/41 Lê Độ
Điện thoại: ; Mobile: 0905 322 669
Email: ngphquyduy@gmail.com; npqduy@dut.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 2005 - 2007: Road designer at TECCO 5
2008 - 2010: Master student at Myongji University, Korea
2014 - 2018: PhD Candidate in Public Transport at Monash University, Australia
2015 - 2018: Teaching Assistant at Monash University. Course: CIV3283 - Road Engineering, ENG1021 - Spatial Communication in Engineering, CIV3205 - Project Management for Civil Engineers and CIV3204 - Engineering Investigation
2010 - now : Lecturer in Faculty of Road and Bridge Engineering, University of Science and Technology, the University of Danang
2018 - now : Co-founder of Civil Engineering Research & Training (CERT) group
10/2018 - now: Postdoctoral Researcher at Singapore - MIT Alliance for Research and Technology (SMART)

* Published research papers in following journals as a first author, correspoding author:
- Transport Research Part A: Policy and Practice (ISI/SCI/SSCI Q1 IF=3.0)
- Transport Research Part F: Psychology and Behaviour (ISI/SSCI Q1 IF=1.9)
- Journal of Transport Geography (ISI/SSCI Q1 IF=2.7)
- Journal of Transport Policy (ISI/SSCI Q1 IF=2.5)
- Journal of Transport Research Board (ISI/SCI Q2 IF=0.6)
- International Journal of Sustainable Transportation (ISI/SSCI Q2 IF=1.8)
- Travel Behaviour and Society (ISI/ESCI Q1 in Scopus IF(SJR)=1.4)
- Journal Case Studies on Transport Policy (Scopus Q2 in Scopus IF(SJR)=0.6)

* Submitted research papers in journals:
- Transport Review: A Transnational Transdisciplinary Journal (ISI/SSCI Q1 IF=3.3), passed round 1, submitted revision.
- Analysis Accident & Prevention (ISI/SSCI Q1 IF=2.6), two papers are under review.

* Member of
- Public Transport Research Group (PTRG), Melbourne, Australia
- International Association of Public Transport (UITP)

* Reviewing papers for conferences
- Transport Research Board (TRB)
- World Congress on Intelligent Transport Systems (ITS)
- Australasian Transport Research Forum (ATRF)

* Reviewing papers for journals
- Transport Research Part A: Policy and Practice (ISI/SCI)
- Sustainable Cities and Society (ISI/SCI)
- Journal of Transport Research Board (ISI/SCI)
- Journal of Transport Geography (ISI/SSCI)
- Journal of Transport Policy (ISI/SSCI)
- International Journal of Sustainable Transportation (ISI/SSCI)
- Journal Case Studies on Transport Policy (Scopus)

* Google scholar citation
https://scholar.google.com.vn/citations?user=x7_0Y7QAAAAJ&hl=en

* ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2299-2368
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Đánh giá tác động của hệ thống giao thông công cộng trong việc giảm ùn tắc giao thông. Tác giả: Nguyễn Phước Quý Duy, Phan Cao Thọ. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 11(96). Trang: 26-31. Năm 2015. (Apr 14 2016 10:55AM)
[2]Bài báo: A study on the application of accelerometer to measure the degree of compaction. Tác giả: Nguyen Phuoc Quy Duy, Kim Byong Ill. Journal of Science and Technology of University of Danang. Số: 2. Trang: 35-41. Năm 2011. (Apr 14 2016 10:46AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Turn signal use among car drivers and motorcyclists at intersection: A case study at Danang, Vietnam. Authors: Duy Q. Nguyen-Phuoc*, Anh T. P. Tran, Chris De Gruyter, Inhi Kim, Diep N. Su. Transportation Research Board (TRB) 98th Annual Meeting, Washington, D.C., United States. No: 19-00811. Pages: xxx. Year 2019. (Oct 12 2018 9:16AM)
[2]Article: Prevalence and factors associated with road traffic crashes among app-based motorcycle taxi drivers: A case study of Vietnam. Authors: Duy Q. Nguyen-Phuoc*, Anh H. Nguyen, Chris De-Gruyter, Nhat D. Q. Vo, Quang T. Le. Transportation Research Board (TRB) 98th Annual Meeting, Washington, D.C., United States. No: 19-00629. Pages: xxx. Year 2019. (Oct 12 2018 9:10AM)
[3]Article: How do public transport users adjust their travel behaviour if public transport ceases - A qualitative study. Authors: Duy Q Nguyen-Phuoc*, Graham Currie, Chris De Gruyter, William Young. Transportation Research Part F: Psychology and Behaviour (SSCI Q1 IF=1.83). No: 54. Pages: 1-14. Year 2018. (Jan 15 2018 10:08AM)
[4]Article: Transit user reactions to major service withdrawal – A behavioural study. Authors: Nguyen-Phuoc, D.Q.*, Currie, G., De Gruyter, C. & Young, W.. Transport Policy (SSCI, Q1, IF=2.27). No: 64. Pages: 29-37. Year 2018. (Jan 12 2018 8:02PM)
[5]Article: Modelling the net traffic congestion impact of bus operations in Melbourne. Authors: Duy Q Nguyen-Phuoc*, Graham Currie, Chris De Gruyter, Inhi Kim, William Young. Transportation Research Part A: Policy and Practice (SCI, Q1, IF=3.03). No: 117. Pages: 1-12. Year 2018. (Aug 8 2018 11:13PM)
[6]Article: Exploring the impact of public transport strikes on travel behaviour and traffic congestion. Authors: Duy Q Nguyen-Phuoc*, Graham Currie, Chris De Gruyter, William Young. International Journal of Sustainable Transportation (SSCI, Q1, IF=3.31). No: 1. Pages: 1-11. Year 2018. (Dec 16 2017 5:38AM)
[7]Article: Mode Choice among University Students to School in Danang, Vietnam. Authors: Duy Q. Nguyen-Phuoc, Richard Amoh-Gyimah*, Anh T. P. Tran, Tho C. Phan. Travel Behaviour and Society (Scopus/ESCI). No: 13. Pages: 1-10. Year 2018. (May 29 2018 8:14PM)
[8]Article: Congestion relief and public transport: An enhanced method using disaggregate mode shift evidence. Authors: Duy Q Nguyen-Phuoc*, Graham Currie, Chris De Gruyter, William Young. Case Studies on Transport Policy (Scopus/ESCI). No: 6 (4). Pages: 518-528. Year 2018. (May 29 2018 8:17PM)
[9]Article: Quantifying the net traffic congestion effect of urban public transport – Including both negative and positive effects. Authors: Duy Q Nguyen-Phuoc*, Graham Currie, Chris De Gruyter, William Young. Transportation Research Board (TRB) 97th Annual Meeting, Washington, D.C., United States. No: 18-01586. Pages: 1-11. Year 2018. (Oct 18 2017 10:25AM)
[10]Article: Net Impacts of Streetcar Operations on Traffic Congestion in Melbourne, Australia. Authors: Duy Q Nguyen-Phuoc, Graham Currie, Chris De Gruyter, William Young. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board (SCI, Q2). No: 2648. Pages: 1-9. Year 2017. (Jan 18 2017 1:06AM)
[11]Article: Transit user reactions to major service withdrawal - A behavioural study. Authors: Nguyen-Phuoc, D.Q., Currie, G., De Gruyter, C. & Young, W. Transportation Research Board (TRB) 96th Annual Meeting, Washington, D.C., United States. No: 17-00331. Pages: 1-10. Year 2017. (Jan 18 2017 1:13AM)
[12]Article: Exploring the Impacts of Public Transport Strikes on Travel Behaviour and Traffic Congestion. Authors: Nguyen-Phuoc, D.Q., Currie, G., De Gruyter, C. & Young, W. Transportation Research Board (TRB) 96th Annual Meeting, Washington, D.C., United States. No: 17-01456. Pages: 1-10. Year 2017. (Jan 18 2017 1:15AM)
[13]Article: Net Impacts of Street Car Operations on Traffic Congestion in Melbourne. Authors: Nguyen-Phuoc, D.Q.*, Currie, G., De Gruyter, C. & Young, W. Transportation Research Board (TRB) 96th Annual Meeting, Washington, D.C., United States. No: 17-00332. Pages: 1-9. Year 2017. (Jan 18 2017 1:18AM)
[14]Article: Local and system-wide traffic effects of urban road-rail level crossings: A new estimation technique. Authors: Duy Q Nguyen-Phuoc, Graham Currie*, Chris De Gruyter, William Young. Journal of Transport Geography (SSCI, Q1, IF=2.67). No: 60. Pages: 89-97. Year 2017. (Mar 29 2017 11:46AM)
[15]Article: Estimating the net traffic congestion impact associated with urban public transport – A Melbourne, Australia Case Study. Authors: Duy Q. Nguyen-Phuoc, Graham Currie, Chris De Gruyter & William Young. 39th Australasian Transport Research Forum, Auckland, New Zealand. No: 42. Pages: (Scopus). Year 2017. (Sep 6 2017 11:26AM)
[16]Article: Modelling the Direct Impact of Tram Operations on Traffic. Authors: D Nguyen, G Currie, C D Gruyter, W Young. 23rd World Congress on Intelligent Transport System (ITS). No: Accepted. Pages: peer review. Year 2016. (Apr 15 2016 7:16AM)
[17]Article: Estimating net traffic congestion relief associated with publictransport - preliminary results. Authors: D Nguyen, G Currie, W Young . 14th World Conference on Transport Research (WCTR), Shanghai, China. Transportation Research Procedia. No: Accepted. Pages: peer review. Year 2016. (Apr 15 2016 7:09AM)
[18]Article: Understanding the flexibility of public transport users to change travel behaviour when public transport ceases: A qualitative study. Authors: D Nguyen, G Currie, C D Gruyter, W Young . International Conference on Traffic and Transport Psychology. No: Accepted. Pages: xxx. Year 2016. (Apr 15 2016 7:13AM)
[19]Article: Understanding public transport user behavior adjustment if public transport ceases - A qualitative study . Authors: D Nguyen, G Currie, C D Gruyter, W Young. 38th Australasian Transport Research Forum (ATRF), Melbourne, Australia. No: Accepted. Pages: (Scopus). Year 2016. (Apr 15 2016 7:25AM)
[20]Article: Modelling the Net Traffic Congestion Relief Impact of Street Car Networks – A Melbourne, Australia Case Study . Authors: D Nguyen, G Currie, C D Gruyter, W Young. 38th Australasian Transport Research Forum (ATRF), Melbourne, Australia. No: Accepted. Pages: (Scopus). Year 2016. (Apr 15 2016 7:26AM)
[21]Article: New method for evaluating public transport congestion relief. Authors: D Nguyen, G Currie, W Young . Conference of Australian Institutes of Transport Research (CAITR), 33rd. No: x. Pages: xxx. Year 2015. (Apr 15 2016 6:57AM)
[22]Article: Public Transport Congestion Relief Measurement–A New Framework and Its Impacts. Authors: D Nguyen, G Currie, W Young . 37th Australasian Transport Research Forum (ATRF), Sydney, New South Wales. No: x. Pages: (Scopus). Year 2015. (Apr 15 2016 7:00AM)
[23]Article: Evaluation of Degree of Compaction using an Accelerometer and various Testing Devices. Authors: Nguyen Phuoc Quy Duy, Yoo Wan Kyu, Kim Ki Ill, Kim Byong Il. Proceedings of KSCE Annual Conference and Civil Expo 2009, Gangwon-do, Korea. No: 1. Pages: 2877-2881. Year 2009. (Apr 14 2016 10:45AM)
  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Bộ

 Khoa học công nghệ

 2005

 Giải nhì

 Bộ giáo dục đào tạo

[2] Sáng tạo khoa học kỹ thuật VIFOTEC

 Khoa học công nghệ

 2005

 Giải nhì

 Quỹ VIFOTEC

manufacturer coupons for prescription drugs read viagra online coupon
losartankalium krka bivirkninger go losartan
doctors who prescribe naltrexone site naloxone challenge
  
 Thông tin khác
  

Member of Public Transport Research Group (PTRG)  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn