Nguyễn Quang Giao
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,477,529

 
Mục này được 38452 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Quang Giao
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  04/06/1974
Nơi sinh: Tp Đà Nẵng
Quê quán Tp Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  SP Nga; Tại: Trường ĐH Sư phạm – ĐHĐN
Đơn vị công tác: Trung tâm Kiểm định CLGD; Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2011; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Tại: Đại học Quốc gia Hà Nội
Chức danh KH:  Phó Giáo sư; công nhận năm: 2016
Dạy CN: Quản lý giáo dục
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh, Nga
Địa chỉ liên hệ: Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

1997 - 2002        Giáo vụ Khoa tiếng Anh chuyên ngữ Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN


2002 - 2005        Chuyên viên Phòng Đào tạo - CTSV Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN     


2005 - 2006      Phó trưởng phòng Phòng Hành chính - Tổng hợp Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN           


2006 - 2008       Phó trưởng phòng Phòng Đào tạo - CTSV Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN


2008 - 2010       Phó trưởng phòng Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN


    2010 - 9/2012   Trưởng phòng Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN


    9/2012-2/2018; Phó Trưởng ban Đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học Đà Nẵng
3/2018 - 11/2019: Phó Giám đốc Thường trực Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng
12/2019 đến nay: Phó Giám đốc, Phụ trách Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Giải pháp nâng cao vị thứ xếp hạng của Đại học Đà Nẵng trên các bảng xếp hạng trường đại học của khu vực và quốc tế. Chủ nhiệm: Nguyễn Quang Giao. Thành viên: Huỳnh Ngọc Thành, Đoàn Như Quỳnh. Mã số: B.2017 - ĐN01 - 06. Năm: 2019. (Mar 18 2020 3:52PM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Xây dựng kế hoạch hoạt động đảm bảo chất lượng ở Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng giai đoạn 2012 - 2015. Chủ nhiệm: Nguyễn Quang Giao. Mã số: Đ2012-05-09. Năm: 2012. (Jan 10 2013 10:27PM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Vận dụng lý thuyết quản lý chất lượng vào quản lý quá trình dạy học các môn chuyên ngành ở Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Nguyễn Quang Giao. Mã số: Đ.2011-05-06. Năm: 2011. (Dec 25 2011 11:36AM)
[4] Đề tài cấp Bộ: Đánh giá chất lượng đào tạo tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng thông qua khảo sát ý kiến của cán bộ quản lý, giảng viên, sinh viên và doanh nghiệp sử dụng lao động. Chủ nhiệm: Nguyễn Quang Giao. Thành viên: . Mã số: B2009-ĐN05-15. Năm: 2010. (Jan 8 2011 4:12PM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: Thực trạng động cơ học tập của sinh viên sư phạm Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng hiện nay. Chủ nhiệm: Nguyễn Quang Giao. Mã số: T2008-05-13. Năm: 2008. (Jan 8 2011 4:12PM)
[6] Đề tài cấp Bộ: Các biện pháp tăng cường quản lý công tác nghiên cứu khoa học nhằm đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên. Chủ nhiệm: Nguyễn Quang Giao. Thành viên: . Mã số: B2006-ĐN05-08. Năm: 2007. (Jan 8 2011 4:14PM)
[7] Đề tài cấp cơ sở: Đánh giá các mức độ biểu hiện nhu cầu học tập của sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Nguyễn Quang Giao. Mã số: T04-13-12. Năm: 2004. (Jan 8 2011 4:15PM)
[8] Đề tài cấp cơ sở: Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên khoa tiếng Anh Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Nguyễn Quang Giao. Thành viên: . Mã số: T03-13-02. Năm: 2003. (Jan 8 2011 4:14PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Đánh giá thực trạng quản lí hoạt động nghiên cứu khoa học theo mô hình PDCA (Plan - Do - Check - Act) trong một số trường đại học Việt Nam. Tác giả: Huỳnh Ngọc Thành, Nguyễn Quang Giao. Tạp chí Giáo dục. Số: 505, Kì 1-7/2021. Trang: 54-59. Năm 2021. (Jul 12 2021 8:35PM)
[2]Bài báo: Đẩy mạnh hoạt động kiểm định chất lượng trường đại học hiện nay. Tác giả: Nguyễn Quang Giao. Tạp chí Khoa học giáo dục. Số: 138. Trang: 21 - 24. Năm 2017. (Apr 27 2017 10:24PM)
[3]Bài báo: Áp dụng các phương thức quản lí chất lượng trong quản lí chất lượng quá trình đào tạo ở các trường đại học hiện nay. Tác giả: Nguyễn Quang Giao. Tạp chí Khoa học giáo dục. Số: 127. Trang: 31-33, 38. Năm 2016. (May 11 2016 2:44PM)
[4]Bài báo: Đảm bảo chất lượng trong giáo dục đại học. Tác giả: Nguyễn Quang Giao. Tạp chí Khoa học Giáo dục. Số: 116. Trang: 21 - 22, 28. Năm 2015. (Jun 21 2015 11:52PM)
[5]Bài báo: Nâng cao chất lượng báo cáo tự đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học . Tác giả: Nguyễn Quang Giao. Tạp chí Khoa học Giáo dục. Số: 111. Trang: 35-38. Năm 2014. (Dec 28 2014 1:34PM)
[6]Bài báo: Xây dựng và vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng ở trường đại học . Tác giả: Nguyễn Quang Giao. Tạp chí Khoa học Giáo dục. Số: 108. Trang: 31-34. Năm 2014. (Sep 23 2014 10:03PM)
[7]Bài báo: Biện pháp quản lý chất lượng dạy học tiếng Anh ở trường trung học cơ sở hiện nay. Tác giả: Nguyễn Quang Giao, Lê Tấn Đức. Tạp chí Khoa học giáo dục. Số: 102. Trang: 12 - 15. Năm 2014. (Apr 7 2014 3:24PM)
[8]Bài báo: Xây dựng văn hóa chất lượng ở các trường đại học hiện nay. Tác giả: Nguyễn Quang Giao. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 2(63). Trang: 19 - 23. Năm 2013. (May 17 2013 6:50PM)
[9]Bài báo: Đẩy mạnh hoạt động đảm bảo chất lượng ở các trường đại học hiện nay. Tác giả: Nguyễn Quang Giao. Tạp chí khoa học giáo dục. Số: 97. Trang: 34-37. Năm 2013. (Nov 18 2013 10:48PM)
[10]Bài báo: Các biện pháp nâng cao chất lượng dạy học ở trường trung học cơ sở. Tác giả: Nguyễn Quang Giao, Phạm Hữu Thế. Tạp chí Khoa học giáo dục. Số: 90. Trang: 26-27, 63. Năm 2013. (Mar 26 2013 10:28PM)
[11]Bài báo: Biện pháp tăng cường bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên tiếng Anh ở các trường trung học cơ sở hiện nay. Tác giả: Nguyễn Quang Giao, Trần Công Thành. Tạp chí Khoa học giáo dục. Số: 91. Trang: 28-31. Năm 2013. (Apr 25 2013 7:47PM)
[12]Bài báo: Bước đầu áp dụng quản lí chất lượng tổng thể vào quản lí quá trình dạy học các môn chuyên ngành ở các trường đại học ngoại ngữ . Tác giả: Nguyễn Quang Giao. Tạp chí Khoa học giáo dục. Số: 87. Trang: 18-20. Năm 2012. (Dec 25 2012 11:04AM)
[13]Bài báo: Tăng cường biện pháp quản lý đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các trường đại học. Tác giả: Nguyễn Quang Giao
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Tạp chí Giáo dục
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 281. Trang: 57-59. Năm 2012.
(Mar 29 2012 11:09PM)
[14]Bài báo: Quản lí chất lượng trong giáo dục đại học và vận dụng vào thực tiễn của Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Quang Giao
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học Giáo dục
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 78. Trang: 28-31. Năm 2012.
(Apr 2 2012 5:35PM)
[15]Bài báo: Áp dụng ISO 9000 trong quản lý ở Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Quang Giao
marriage affairs open i want an affair
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 5(54). Trang: 150-155. Năm 2012. (Jul 20 2012 10:41PM)
[16]Bài báo: Nâng cao hiệu quả áp dụng ISO 9001:2008 ở Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Hữu nghị Việt - Hàn . Tác giả: Nguyễn Quang Giao, Nguyễn Ngọc Hòa . Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 12(61). Trang: 28-32. Năm 2012. (Mar 21 2013 1:02PM)
[17]Bài báo: Biện pháp tăng cường quản lý công tác giáo dục môi trường ở các trường trung học cơ sở. Tác giả: Nguyễn Quang Giao, Nguyễn Tý. Tạp chí Khoa học giáo dục. Số: 85. Trang: 34 - 36. Năm 2012. (Oct 31 2012 10:17AM)
[18]Bài báo: Application of quality management towards renovation in higher education. Tác giả: Nguyễn Quang Giao. Proceeding of the Conference "Towards the education renovation in Vietnam". Số: 60/QĐ-GTVT. Trang: 293-298. Năm 2012. (Oct 31 2012 10:07AM)
[19]Bài báo: Biện pháp xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Quang Giao, Phạm Hồ Quỳnh Trang. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: 10(59). Trang: 92-97. Năm 2012.
(Dec 8 2012 10:12AM)
[20]Bài báo: Thực trạng và giải pháp nâng cao văn hóa học đường cho sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Quang Giao, Tăng Thị Hà Vân, Đinh Thị Thúy Vy
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 8(57). Trang: 75 - 80. Năm 2012. (Nov 1 2012 8:06PM)
[21]Bài báo: Những vấn đề cơ bản trong đổi mới quản lí ở các trường đại học hiện nay. Tác giả: Nguyễn Quang Giao
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học Giáo dục
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: 83. Trang: 7-9,33. Năm 2012.
(Aug 31 2012 5:23PM)
[22]Bài báo: Vấn đề xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục ở các trường đại học hiện nay. Tác giả: Nguyễn Quang Giao. Kỷ yếu Hội thảo - Tọa đàm khoa học "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế" do Đai học Huế tổ chức. Số: 1. Trang: 87 - 92. Năm 2011. (Dec 5 2011 8:55PM)
[23]Bài báo: Công tác quản lý sinh viên trong phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ. Tác giả: Nguyễn Quang Giao. Kỷ yếu Hội nghị "Tổng kết 5 năm đào tạo theo học chế tín chỉ Đại học Đà Nẵng". Số: 1. Trang: 142-148. Năm 2011. (Dec 25 2011 11:32AM)
[24]Bài báo: Một số giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng đào tạo của các trường đai học hiện nay. Tác giả: Nguyễn Quang Giao. Tạp chí Khoa học giáo dục. Số: 73. Trang: 32-34, 46. Năm 2011. (Oct 27 2011 2:29PM)
[25]Bài báo: Giáo dục đại học Việt Nam trong giai đoạn hội nhập và vai trò của ngoại ngữ. Tác giả: Nguyễn Quang Giao
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 6(41). Trang: 96-99. Năm 2010. (Mar 11 2011 6:31PM)
[26]Bài báo: Hệ thống đảm bảo chất lượng quá trình dạy học các môn chuyên ngành ở trường Đại học Ngoại ngữ. Tác giả: Nguyễn Quang Giao. Tạp chí Giáo dục. Số: 237 (kỳ 1). Trang: 4 - 6. Năm 2010. (Jan 8 2011 4:33PM)
[27]Bài báo: Vấn đề quản lí chất lượng quá trình dạy học ở các trường Đại học Ngoại ngữ. Tác giả: Nguyễn Quang Giao. Tạp chí Khoa học Giáo dục. Số: 57. Trang: 46 49. Năm 2010. (Jan 8 2011 4:34PM)
[28]Bài báo: Khái niệm chất lượng giáo dục đại học với cách tiếp cận thông qua khách hàng. Tác giả: Nguyễn Quang Giao. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 3(38). Trang: 129 - 136. Năm 2010. (Jan 8 2011 4:34PM)
[29]Bài báo: Thực trạng thực hiện qui trình dạy học của giảng viên các trường Đại học Ngoại ngữ hiện nay. Tác giả: Nguyễn Quang Giao. Tạp chí Khoa học Giáo dục. Số: 59. Trang: 29 - 32. Năm 2010. (Jan 8 2011 4:35PM)
[30]Bài báo: Xếp hạng trường đại học và mối liên hệ với đảm bảo chất lượng. Tác giả: Nguyễn Quang Giao. Kỷ yếu Hội thảo quốc gia Đánh giá - xếp hạng các trường đại học và cao đẳng Việt Nam do VUN tổ chức. Trang: 224 - 230. Năm 2010. (Jan 8 2011 4:54PM)
[31]Bài báo: Phân tích cấp độ quản lý chất lượng phù hợp với điều kiện của các trường đại học ngoại ngữ ở Việt Nam hiện nay. Tác giả: Nguyễn Quang Giao. Tạp chí Giáo dục. Số: 247 (kỳ 1). Trang: 13 - 15. Năm 2010. (Jan 8 2011 4:36PM)
[32]Bài báo: Đảm bảo chất lượng giáo dục và kinh nghiệm của một số trường đại học trên thế giới. Tác giả: Nguyễn Quang Giao. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 4(33). Trang: 120 - 128. Năm 2009. (Jan 8 2011 4:31PM)
[33]Bài báo: Xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục ở các trường đại học Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Quang Giao. Tạp chí Giáo dục. Số: 228 (kỳ 2). Trang: 4 - 6. Năm 2009. (Jan 8 2011 4:32PM)
[34]Bài báo: Xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng ở các trường đại học - Vấn đề bức thiết trong giai đoạn hiện nay. Tác giả: Nguyễn Quang Giao. Tạp chí Giáo dục. Số: 190(kỳ 2). Trang: 11 - 13. Năm 2008. (Jan 8 2011 4:30PM)
[35]Bài báo: Những khó khăn trong công tác quản lý sinh viên khi thực hiện đào tạo theo học chế tín chỉ. Tác giả: Nguyễn Quang Giao
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Kỷ yếu Hội thảo quốc gia Quản lý sinh viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ do VUN tổ chức. Trang: 23 - 26. Năm 2008. (Jan 8 2011 4:52PM)
[36]Bài báo: Những thách thức khi thực hiện đào tạo theo học chế tín chỉ. Tác giả: Nguyễn Quang Giao. Kỷ yếu Hội nghị khoa học Đại học Đà Nẵng. Trang: 95 - 98. Năm 2007. (Jan 8 2011 4:53PM)
[37]Bài báo: Bàn về phương pháp đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên thông qua đánh giá của sinh viên. Tác giả: Nguyễn Quang Giao
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Kỷ yếu Hội thảo quốc gia Đánh giá hoạt động giảng dạy và NCKH của giảng viên: Phương pháp và công cụ do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức. Trang: 20 - 23. Năm 2007. (Jan 8 2011 4:49PM)
[38]Bài báo: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thông tin quản lý giáo dục đại học. Tác giả: Nguyễn Quang Giao. Kỷ yếu Hội thảo quốc gia Đổi mới phương pháp dạy-học trong đào tạo theo học chế tín chỉ, Xây dựng hệ thống thông tin quản lý đào tạo do VUN tổ chức
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Trang: 111 - 115. Năm 2007.
(Jan 8 2011 4:51PM)
[39]Bài báo: Tăng cường bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học cho sinh viên sư phạm. Tác giả: Nguyễn Quang Giao. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 2(14). Trang: 90 - 92. Năm 2006. (Jan 8 2011 4:28PM)
[40]Bài báo: Bàn về chuẩn đánh giá công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên. Tác giả: Nguyễn Quang Giao. Tạp chí Khoa học giáo dục. Số: 10. Trang: 26 - 28. Năm 2006. (Jan 8 2011 4:25PM)
[41]Bài báo: Tăng cường bồi dưỡng giảng viên về công tác hướng dẫn sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học nhằm đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên. Tác giả: Nguyễn Quang Giao. Tạp chí Giáo dục. Số: 144. Trang: 36 - 38. Năm 2006. (Jan 8 2011 4:26PM)
[42]Bài báo: Nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Quang Giao
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Kỷ yếu Hội nghị khoa học Đại học Đà Nẵng (lần thứ 3)
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Trang: 698 - 701. Năm 2004.
(Jan 8 2011 7:49PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Sustainability Issues in the Development of Higher Education Industry. Authors: Nguyen Minh Ngoc, Nguyen Hoang Tien, Nguyen Quang Giao, Tran Thi Thuy Trang, Nguyen Phuong Mai. HONG KONG JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES. No: Vol. 57 Spring/Summer 2021. Pages: 79-90. Year 2021. (Jul 6 2021 11:14PM)
[2]Article: Strengthening the Relationship between Universities and Enterprises in Scientific Research to Meet the Requirements of Education Quality Accreditation. Authors: Nguyễn Quang Giao, Huỳnh Ngọc Thành. International Journal of Science and Research (IJSR). No: Volume 10 Issue 6, June 2021. Pages: 493-497. Year 2021. (Jun 20 2021 8:54PM)
[3]Article: FACTORS AFFECTING SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL ACTIVITIES: A CASE OF UNIVERSITIES IN VIETNAM. Authors: Nguyen Quang Giao, Huynh Ngoc Thanh, Le Minh Hiep. Journal of Entrepreneurship Education. No: Volume 23, Issue 3, 2020. Pages: 1-11. Year 2020. (Jul 9 2020 12:11PM)
[4]Article: Should Peer E-comments Replace Traditional Peer Comments?. Authors: Pham Vu Phi Ho Luong Thi Kim Phung, Tran Thi Thuy Oanh, Nguyen Quang Giao. International Journal of Instruction. No: Vol. 13 No. 1. Pages: 295-314. Year 2020. (Mar 18 2020 3:44PM)
[5]Article: Application of Quality Management Models Aiming Towards Innovation in Management at Vietnamese Universities. Authors: Nguyen Quang Giao, Huynh Ngoc Thanh. Higher Education Research. No: 2020; 5(2). Pages: 52-59. Year 2020. (May 3 2020 4:57PM)
[6]Article: Ranking Higher Education in Current Situation in Vietnam. Authors: Nguyễn Quang Giao. International Journal of Science and Research (IJSR). No: Volume 8 Issue 5, May 2019. Pages: 550-553. Year 2019. (May 20 2019 3:53PM)
[7]Article: Improve the Rankings of Vietnamese universities in the Regional and the World university rankings. Authors: Nguyễn Quang Giao. International Journal of Science and Research (IJSR). No: Volume 7 Issue 6, June 2018. Pages: 979-981. Year 2018. (Jun 23 2018 8:53PM)
[8]Article: Developing and Operating a Quality assurance system for High schools in Vietnam. Authors: Nguyễn Quang Giao, Nguyễn Trà. International Journal of Science and Research (IJSR). No: Volume 6 Issue 3, March 2017. Pages: 208-2011. Year 2017. (Mar 17 2017 5:17PM)
[9]Article: Improving Accreditation of Higher Education in Vietnam in the Integration Process. Authors: Nguyễn Quang Giao. International Journal of Science and Research (IJSR). No: Volume 5, Issue 3, March 2016. Pages: 1978 - 1983. Year 2016. (Apr 9 2016 12:03AM)
[10]Article: Apply Total Quality Management to Innovate the university management in Vietnam. Authors: Nguyễn Quang Giao. International Journal of Science and Research. No: Volume 5, Issue 5, May 2016. Pages: 405-408. Year 2016. (Jul 12 2016 11:11AM)
[11]Article: Quality assurance system of higher education in Vietnam: Challenges, perspectives and solutions. Authors: Nguyễn Quang Giao. The 8th International Conference on Educational Research "Challenging Education for Future Change". No: ISBN: 978-616-223-543-6. Pages: 679-687. Year 2015. (Mar 23 2016 10:54PM)
[12]Presentations: Accreditation of the training program of higher education in Vietnam. Authors: Nguyễn Quang Giao. Proceeding of the 7th International Conference on Educational Reform 2014
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Pages: 191 - 198. Year 2014.
(Mar 17 2014 6:27PM)
[13]Presentations: Strengthening Scientific Research Activities of Students - Solution for Improving Training Quality of Higher Education. Authors: Nguyễn Quang Giao, Xaysena Konekeochay. Proceeding of the 7th International Conference on Educational Reform 2014
marriage affairs open i want an affair
. Pages: 199 - 203. Year 2014.
(Jun 19 2014 3:05PM)
[14]Article: Innovating the curriculum development in universities in Vietnam to meet the Regional and International Quality Standards. Authors: Nguyễn Quang Giao. Proceeding of the 6th International Conference on Educational Reform (ICER 2013): Asean Education in the 21st Century
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. No: ISSN: 1906 - 0653. Pages: 194 - 202. Year 2013.
(Mar 6 2013 5:57PM)
[15]Article: Applying quality management on management of universities in Vietnam. Authors: Nguyễn Quang Giao. The International Journal of Educational Administration and Development
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. No: 3 (2), 2012 ISSN: 1906-7992. Pages: 1-14. Year 2012.
(Mar 29 2012 11:15PM)
  
 Sách và giáo trình
(Sep 1 2015 10:57PM)(Jul 20 2012 10:37PM)
[1]Quản lý chất lượng trong giáo dục đại học Chủ biên: Nguyễn Quang Giao. Nơi XB: NXB Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm 2015.
[2]Hệ thống đảm bảo chất lượng quá trình dạy học ở trường đại học Chủ biên: Nguyễn Quang Giao. Nơi XB: NXB Đà Nẵng. Năm 2012.
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Hà Thị Hạnh
Đề tài: Quản lý hoạt động kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

 2020

 2021

[2]Nguyễn Văn Toản
Đề tài: Quản lí phòng học bộ môn tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn quận Liên chiểu, thành phố Đà Nẵng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

 2020

 2021

[3]Nguyễn Hồng Tĩnh
Đề tài:

Quản lý hoạt động giáo dục phòng tránh tai nạn đuối nước cho học sinh tại các trường trung học cơ sở huyện Tây Giang,  tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

 2020

 2020

[4]Ating Ý
Đề tài: Quản lý hoạt động bồi dưỡng thường xuyên của đội ngũ giáo viên các trường trung học cơ sở huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

 2020

 2020

[5]Nguyễn Văn Tuấn
Đề tài:

Quản lý giáo dục biển, đảo cho học sinh ở các trường THCS quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

 2019

 2019

[6]Đặng Văn Mười
Đề tài:

Quản lý hoạt động dạy học môn Vật lý tại các Trung tâm Giáo dục thường xuyên, thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

 2019

 2019

[7]Phan Thị Quỳnh Thy
Đề tài:

Quản lý hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục tại Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt - Hàn

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

 2019

 2019

[8]Santi Saiyotha
Đề tài: Quản lý hoạt động dạy học chương trình trung học phổ thông tại Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Salavan nước CHDCND Lào

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

 2018

 2018

[9]Trần Thị Kim Thanh
Đề tài: Quản lý hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

 2018

 2018

[10]Phạm Thị Hoàng Lý
Đề tài: Quản lý hoạt động đào tạo sau đại học tại trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

 2018

 2018

[11]Nguyễn Công Cự
Đề tài: Phát triển đội ngũ giáo viên trung học cơ sở huyện Phú Thiện tỉnh Gia Lai đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

 2017

 2017

[12]Nguyễn Thị Hoa
Đề tài: Quản lý xây dựng trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

 2017

 2017

[13]Hồ Viết Nam
Đề tài: Quản lý xây dựng trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

 2017

 2017

[14]Nguyễn Trường Quyền
Đề tài: Biện pháp quản lý chất lượng dạy học ở các trường tiểu học huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng

 2016

 2017

[15]Trần Hữu Bốn
Đề tài: Quản lý cơ sở vật chất các trường THCS trên địa bàn huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam đáp ứng yêu cầu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia trong giai đoạn hiện nay

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng

 2016

 2017

[16]Huỳnh Công Hải
Đề tài:

Biện pháp quản lý hoạt động dạy nghề tại Trường Trung cấp nghề Thanh niên Dân tộc - Miền núi Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng

 2016

 2017

[17]Trần Quốc Tuấn
Đề tài: Biện pháp quản lý hoạt động dạy học ở các trường Phổ thông Dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2016

[18]Đặng Thị Thanh Huyền
Đề tài: Biện pháp quản lý công tác nghiên cứu khoa học của giảng viên trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2016

[19]Thạch Thành Trung
Đề tài: Quản lý đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp tại các trường trung học phổ thông tỉnh Trà Vinh

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2016

 2016

[20]Trần Quang Hồng
Đề tài:

Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục pháp luật cho học sinh các trường THPT thành phố Quảng Ngãi

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2016

[21]Nguyễn Thanh Tùng
Đề tài: Biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên tiếng Anh các trường THCS huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2016

[22]Kiều Thanh Cần
Đề tài: Quản lý công tác tự đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục ở các trường THCS huyện Vũng Liêm tỉnh Vĩnh Long

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2016

 2016

[23]Lê Thanh Tùng
Đề tài: Biện pháp quản lý chất lượng dạy học môn tiếng Anh ở các trường THCS huyện Vũng Liêm tỉnh Vĩnh Long

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2016

 2016

[24]Hoàng Quốc Việt
Đề tài: Quản lý hoạt động tổ chuyên môn ở các trường tiểu học trên địa bàn huyện Đắk Hà tỉnh Kon Tum 

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2016

[25]Nguyễn Phú Quốc
Đề tài: Biện pháp quản lý giáo dục nếp sống văn hóa cho học sinh sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[26]Trần Anh Tuấn
Đề tài: Biện pháp quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh ở các trường trung học cơ sở vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai  

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[27]Châu Thị Bích Liên
Đề tài:

Quản lý công tác bồi dưỡng giáo viên ở các trường mầm non quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng đáp ứng chuẩn nghề nghiệp

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[28]Ngô Thị Thanh Tú
Đề tài: Biện pháp quản lý công tác tự đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục tại các trường mầm non trên địa bàn quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[29]Phan Gia
Đề tài: Biện pháp quản lý thiết bị dạy học ở Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai trong giai đoạn hiện nay

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[30]Huỳnh Thị Ngọc Hiền
Đề tài: Biện pháp quản lý chất lượng dạy học ở Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[31]Nguyễn Quí Quý
Đề tài: Biện pháp quản lý công tác học sinh ở Trường Trung cấp nghề Thanh niên Dân tộc - Miền núi Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[32]Xaysena Konekeochay
Đề tài: Biện pháp quản lý công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Lào

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[33]Lê Tấn Đức
Đề tài: Biện pháp quản lý chất lượng dạy học môn tiếng Anh ở các trường trung học cơ sở huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[34]Đàm Hùng Phi
Đề tài: Biện pháp quản lý công tác kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của sinh viên Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[35]Trịnh Hoàng Yến
Đề tài: Biện pháp quản lý chất lượng đào tạo ngành Quản trị kinh doanh hình thức vừa làm vừa học ở Trung tâm Đại học Mở Hà Nội tại Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[36]Lâm Thu Hậu
Đề tài:

Biện pháp quản lý chất lượng dạy học môn tiếng Anh ở Trường Trung cấp nghề Quảng Ngãi

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[37]Nguyễn Ngọc Hòa
Đề tài:

Quản lý quá trình đào tạo tại Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt – Hàn theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[38]Phan Thanh Nhuận
Đề tài:

Biện pháp quản lý công tác tự đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục ở các trường THPT trên địa bàn thành phố Tam Kỳ  tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[39]Phạm Hữu Thế
Đề tài:

Biện pháp quản lý chất lượng dạy học ở Trường trung học cơ sở Long An, tỉnh Vĩnh Long

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[40]Trần Công Thành
Đề tài:

Biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên tiếng Anh trung học cơ sở ở huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[41]Quách Thu Huệ
Đề tài:

Biện pháp quản lý chất lượng đào tạo nghề ngắn hạn tại Trường Đại học Trà Vinh

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[42]Phạm Hồ Quỳnh Trang
Đề tài:

Biện pháp xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2012

[43]Nguyễn Tý
Đề tài:

Biện pháp quản lý công tác giáo dục môi trường ở các trường trung học cơ sở trên địa bàn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2012

  
 Khen thưởng
[1] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 1998 - 1999. Số: 1353/QĐKT. Năm: 1999.
[2] Huy chương danh dự Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Số: 103 QĐ/TƯĐTN. Năm: 2003.
[3] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2003 - 2004. Số: 1755/QĐ-TĐKT. Năm: 2004.
[4] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2004 - 2005. Số: 2060/QĐ-TĐKT. Năm: 2005.
[5] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2005 - 2006. Số: 2667/QĐ-TĐKT. Năm: 2006.
[6] Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ. Số: 169 NQ/TWĐTN. Năm: 2006.
[7] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2006 - 2007. Số: 4914/QĐ-KT. Năm: 2007.
[8] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2007 - 2008. Số: 3554/QĐ-KT. Năm: 2008.
[9] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2008 - 2009. Số: 3173/QĐ-KT. Năm: 2009.
[10] Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng. Số: 8202/QĐ-UBND. Năm: 2009.
[11] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ. Số: 2725/QĐ-BGDĐT. Năm: 2009.
[12] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2009 - 2010. Số: 5122/QĐ-KT. Năm: 2010.
[13] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2010 - 2011. Năm: 2011.
[14] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2011 - 2012. Năm: 2012.
[15] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Năm: 2012.
[16] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2012 - 2013. Năm: 2013.
[17] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2013 - 2014. Năm: 2014.
[18] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ năm 2014. Số: 4576/QĐ-BGDĐT. Năm: 2014.
[19] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2014 - 2015. Năm: 2015.
[20] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2015 - 2016. Năm: 2016.
[21] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2016 - 2017. Năm: 2017.
[22] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2017 - 2018. Năm: 2018.
[23] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2018 - 2019. Năm: 2019.
[24] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2019 - 2020. Năm: 2020.
[25] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ từ năm học 2017 - 2018 đến năm học 2019 - 2020. Năm: 2021.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kỹ năng giao tiếp
Ngành: Xã hội học
 2014 Sinh viên Đại học, Cao đẳng  Đại học Đà Nẵng
[2]Chiến lược và chính sách phát triển giáo dục - đào tạo
Ngành: Khoa học giáo dục
 2013 Cao học  Đại học Đà Nẵng
[3]Quản lý dự án
Ngành: Khoa học giáo dục
 2012 Sinh viên
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
[4]Quản lý chất lượng giáo dục
Ngành: Khoa học giáo dục
 2011 Cao học  Đại học Đà Nẵng
[5]Giám sát, đánh giá trong trường học
Ngành: Khoa học giáo dục
 2011 Cán bộ quản lý giáo dục  Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng và các cơ sở liên kết
[6]Soạn thảo văn bản hành chính
Ngành: Khoa học giáo dục
 2008 Đại học  Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
[7]Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành GD & ĐT
Ngành: Khoa học giáo dục
 2007 Đại học  Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
  
 Thông tin khác
  

- Certificate of Completion of The Assessor Training Workshop for AUN-QA Programme Assessment (Tier 2), host by AUN-QA Secretariat.

- Certificate of Completion of The AUN-QA Training Course for Accomplishing Programme Assessment 2015 (4-Days Course), host by AUN-QA Secretariat.

- Certificate of Completion of UNILEAD South East Asia 2015 (360 hours), host by DAAD.

- Thẻ Kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp do Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp năm 2014.


- Chứng chỉ Kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp của Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 2014.- Chứng chỉ Đánh giá ngoài trong kiểm định chất lượng trường đại học của Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 2009.- Chứng chỉ Văn hoá chất lượng và vai trò, hoạt động của trung tâm đảm bảo chất lượng trường đại học của Cục khảo thí & kiểm định chất lượng giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2009.- Chứng chỉ Xây dựng khung đảm bảo chất lượng ở cấp hệ thống và cấp trường: Các công cụ giám sát và đánh giá của Dự án Giáo dục đại học Việt Nam - Hà Lan, năm 2008.- Chứng chỉ Đảm bảo chất lượng trong đánh giá chất lượng giáo dục đại học của Trường Đại học Queensland (Úc), năm 2012.- Chứng chỉ Xây dựng chương trình đào tạo theo mô hình CDIO của Trường Đại học Turku (Phần Lan), năm 2013.losartankalium krka bivirkninger crownlimos.ca losartandoctors who prescribe naltrexone open naloxone challenge

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn