Nguyễn Quang Như Quỳnh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 31674 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Quang Như Quỳnh
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  10/00/1979
Nơi sinh: Thành phố Huế
Quê quán xã Quảng An, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Điện tử-Viễn thông; Tại: Trường Đại học Bách Khoa-Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Khoa học công nghệ tiên tiến; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2016; Chuyên ngành: Điện tử-viễn thông; Tại: Trường Đại học Điện tử-thông tin Tokyo
Dạy CN: Điện tử-Viễn thông
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh, Nhật
Điện thoại: 841287; Mobile: 0905967175
Email: nqnquynh@dut.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Giảng dạy tại Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng tại Khoa Công nghệ thông tin-Điện tử Viễn thông (2003-2004), tại Khoa Điện tử-Viễn thông (từ 2005 đến 2012). Từ 2012-2016: học Tiến sĩ tại trường Đại học Điện tử-Thông tin Tokyo, Nhật Bản.
Từ 04/2016: giảng dạy tại Khoa Điện tử-Viễn thông, trường Đại học Bách khoa-Đại học Đà Nẵng.
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Đề xuất các phương pháp thiết kế tô pô lô gic trong mạng IP trên WDM với sự xem xét yêu cầu lưu lượng và số chặng vật lý. Tác giả: Nguyễn Quang Như Quỳnh, Nguyễn Văn Tuấn. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
. Số: 4[39] 2010 Quyển I. Trang: 201-207. Năm 2010.
(Apr 27 2011 3:01AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Performance of an inline RZ-DPSK pulse compression using Raman ampli er and its application in OTDM tributary. Authors: Q. Nguyen Quang Nhu, H. Nguyen Tan, Q. Nguyen-The, M. Matsuura, and N. Kishi. IEICE Transaction on Electronics. No: vol.E99-C, no. 2. Pages: 227-234. Year 2016. (Apr 13 2016 2:40PM)
[2]Article: Wavelength Multicasting of RZ-DPSK Signal with Tunable Pulsewidth Using Raman Amplification Pulse Compressor. Authors: Quynh Nguyen Quang Nhu, Hung Nguyen Tan, Quang Nguyen-The, Motoharu Matsuura and Naoto Kishi. 2015 21st Asia-Pacific Conference on Communications (APCC). No: 15804171. Pages: 29-32. Year 2015. (Apr 14 2016 4:35PM)
[3]Article: Waveform conversion and wavelength multicasting with pulsewidth tunability using Raman amplification multiwavelength pulse compressor. Authors: Q. Nguyen Quang Nhu, Q. Nguyen-The, H. Nguyen Tan, M. Matsuura, and N. Kishi. IEICE Transaction on Electronics. No: vol.E98-C, no.8. Pages: 824-831. Year 2015. (Apr 13 2016 2:32PM)
[4]Article: All-optical waveform sampling using Raman amplification multiwavelength compressor. Authors: Q. Nguyen Quang Nhu, Q. Nguyen-The, H. Nguyen Tan, M. Matsuura, and N. Kishi. 19th OptoElectronics and Communications Conference (OECC 2014). No: TUPS1-17. Pages: 462--464. Year 2014. (Apr 13 2016 2:55PM)
[5]Article: Parametric NRZ-to-RZ wavelength multicasting with pulsewidth tunability using Raman amplification multiwavelength pulse compressor. Authors: Q. Nguyen Quang Nhu, Q. Nguyen-The, H. Nguyen Tan, M. Matsuura, and N. Kishi. International Topical Meeting on Microwave Photonics/The 9th Asia-Paci c Microwave Photonics Conference 2014 (MWP/APMC 2014). No: TuEG-10. Pages: 473-476. Year 2014. (Apr 13 2016 3:09PM)
[6]Article: All-optical OTDM-to-WDM conversion based on cross phase modulation in highly nonlinear fiber. Authors: Q. Nguyen-The, Q. Nguyen Quang Nhu, M. Matsuura, and N. Kishi. 19th OptoElectronics and Communications Conference (OECC 2014). No: TUPS1-18. Pages: 465-466. Year 2014. (Apr 14 2016 4:45PM)
[7]Article: Ultra-short pulsewidth NRZ-to-RZ format conversion and wavelength multicasting using Raman amplifier muliwavelength pulse compressor. Authors: Q. Nguyen Quang Nhu, Q. Nguyen-The, H. Nguyen Tan, M. Matsuura, and N. Kishi. Proceedings of the IEICE General Conference 2014. No: B-10-64. Pages: 432. Year 2014. (Apr 14 2016 5:10PM)
[8]Article: All-optical waveform sampling based on four-wavemixing in a highly nonlinear fiber. Authors: Q. Nguyen Quang Nhu, Q. Nguyen-The, H. Nguyen Tan, M. Matsuura, and N. Kishi,. Triangle Symposium on Advanced Information and Communication Technologies (ICT) (Tri- SAI 2014). No: 183. Pages: 1-4. Year 2014. (Apr 15 2016 10:27AM)
[9]Article: The Design Methods for Logical Topologies with Consideration both Traffic Demand and Hop Count of Physical Route in IP over WDM Networks. Authors: Nguyễn Quang Như Quỳnh, Nguyễn Văn Tuấn. The third International Conference on Communications and Electronics IEEE-ICCE, Nha Trang, Vietnam, August, 2010. No: 978-1. Pages: 51-55. Year 2010. (Apr 27 2011 2:44AM)
  
 Sách và giáo trình
(Apr 27 2011 3:04AM)
[1]Giáo trình môn học Kỹ thuật Điện tử Chủ biên: Lê Xứng-Nguyễn Quang Như Quỳnh. Đồng tác giả:

 

.
Nơi XB: Giáo trình Điện tử. Năm 2007.
  
 Khen thưởng
[1] Học bổng SAMSUNG. Năm: 2008.
[2] Đã có thành tích xuất sắc trong học tập và nghiên cứu khoa học. Số: 2244/QĐKT. Năm: 2009.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kỹ thuật điện tử
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2005 Sinh viên năm 2  Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
[2]Kỹ thuật mạch Điện tử 1
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2005 Sinh viên năm thứ 2 hoặc năm thứ 3 ngành Điện tử Viễn thông, Cơ Điện tử và Sư phạm Kỹ thuật  Trường Đaị học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng, Trường Công Nhân bưu điện, Trung tâm GDTX Cần Thơ.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn