Nguyễn Sỹ Toàn
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 92,012,455

 
Mục này được 12386 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Sỹ Toàn
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  06/02/1987
Nơi sinh: Nghệ An
Quê quán Nghệ An
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Khoa học Cây trồng; Tại: Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Đơn vị công tác: Khoa Công nghệ Hóa học - Môi trường; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2018; Chuyên ngành: Sinh học đất- Môi trường; Tại: Đại học Iwate
Dạy CN: Công nghệ Sinh học, Sinh học đất
Lĩnh vực NC: Nghiên cứu biến đối trong đất, dinh dưỡng đất, vi sinh vật đất
Nghiên cứu biến đổi thổ nhưỡng đất và biến đổi môi trường đất
Ngoại ngữ: Anh, Nhật, Trung
Địa chỉ liên hệ: Khoa Công nghệ HH-MT, Đại học Sư phạm Kỹ thuật, 48 Cao Thắng, Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 0966066287
Email: nstoan@ute.udn.vn;thutoantamly@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - Tốt nghiệp Đại học năm 2012, Thạc Sĩ năm 2014, Tiến Sĩ năm 2018. Về công tác tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng từ tháng 5 năm 2019. Hiện là giảng viên bộ môn Công nghệ Sinh học, Khoa Công nghệ Hóa học - Môi trường.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài Khác: Development of Internet - of - things for continuous cultivation and extraction system. Chủ nhiệm: Khoo Kuan shiong. Thành viên: Stepenie Wong Yoke Wei, Pau-Loke Show, Grrace Ng Hui Suan, Gholamreza Abdi, Michelle Teo Yee Mun, Nguyen-Sy Toan, Chong Kin Wah. Mã số: REIG-FAS-2022/003. Năm: 2024. (Aug 18 2022 10:47AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu một số biện pháp vi sinh và phi vi sinh để cải tạo đất nông nghiệp. Chủ nhiệm: Nguyễn Sỹ Toàn. Thành viên: Nguyễn Thùy Lương, Nguyễn Vũ Thục Nguyên, Huỳnh Thị Nhi. Mã số: T2021-06-01. Năm: 2022. (Jan 8 2022 3:13PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu biến đổi đất hữu cơ và phương pháp cải tạo đất ở đất trồng lúa dài hạn. Chủ nhiệm: Nguyễn Sỹ Toàn. Thành viên: Nguyễn Thị Đông Phương, Trần Khánh Bảo. Mã số: T2020-06-153. Năm: 2021. (May 23 2021 1:33PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Effect of granulated fertilizer application combined with antagonistic fungus strain Trichoderma Viride on growth and yield of corn cultivar NK4300 at Gia Lam – Ha Noi. Journal of Science and development. Tác giả: Tran Thi Thiem, Thieu Thi Phong Thu, Le Duc Tam, Nguyen Thi Hien, Nguyen Minh Hue, Doan Thu Huong,Toan Nguyen-Sy, Pham Thi Thanh. Tạp chí khoa học nông nghiệp Việt Nam. Số: 2. Trang: 10-20. Năm 2010. (Oct 14 2019 2:39PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Modeling Nitrogen Uptake in Eight Common Leafy Vegetables in Red River Delta, Vietnam
.
Authors: Lan Huong Nguyen Thi, Lim Duong Thi, Oudomphone Insixiengmai, Toan Nguyen-Sy. Journal of Agrivita. No: 44 (2). Pages: 207-215. Year 2022.
(Jun 12 2022 2:20PM)
[2]Article: Effects of burning rice straw residue on-field on soil organic carbon pools: environment-friendly approach from a conventional rice paddy in Central Viet Nam. Authors: Nguyen-Sy Toan, Do Hong Hanh, Nguyen Thi Dong Phuong, Phan Thi Thuy, Pham Duy Dong, Nguyen Thanh Gia, Le Duc Tam, Tran Thi Ngoc Thu, Do Thi Van Thanh, Kuan Shiong Khoo, Pau Loke Show (2022).. Journal of Chemosphere (SCIE, Q1). No: xxx. Pages: xx-yy. Year 2022. (Jan 10 2022 4:06PM)
[3]Article: Carbon and Nitrogen Dynamics as Affected by Land-Use and Management Change from Original Rice Paddies to Orchard, Wetland, Parking Area and Uplands in a mountain village located in Shonai region, Northeast Japan. Authors: Patria Novita Kusumawardania, Putu Oki Bimantara, Julien Guigue, Chihiro Haga, Yuta Sasaki, Valensi Kautsar, Samuel Munyaka Kimani, Nguyen-Sy Toan, Shuirong Tang, Benito Heru Purwanto, Sri Nuryani Hidaya Utamia, Keitaro Tawaraya, Kazuaki Sugawara, and Weiguo Cheng (2021).. Journal of Soil science and plant nutrition (SCIE, Q1). No: 67. Pages: xxx-xxx. Year 2022. (Dec 9 2021 2:11PM)
[4]Article: Soil carbon mineralization affected by hot water and ultrasound pretreatment. Authors: Toan Nguyen-Sy, Van Thanh Thi Do, Dong Pham Duy. Journal of Sains Tanah. No: 19-1. Pages: 73-79. Year 2022. (May 23 2022 8:48PM)
[5]Article: Advanced green bioprocess of soil carbohydrate extraction from long-term conversion of forest soil to paddy field. Authors: Nguyen-SyToan, XuefeiTan, Nguyen Thi DongPhuong, Nurul Syahirah MatAron, Kit WayneChew, Kuan ShiongKhoo, Tran Thi NgocThu, DuongThi Lim, Pham DuyDong, Wei LunAng, Pau LokeShow. Journal of Environmental Chemical Engineering (SCIE, Q1). No: xxx. Pages: 1-13. Year 2021. (Jul 14 2021 8:31PM)
[6]Article: Soil mineralization as effects of plant growth promoting bacteria isolated from microalgae in wastewater and rice straw application in a long-term paddy rice in Central Viet Nam. Authors: Nguyen-SyToan, Nguyen Thi DongPhuong, Tran Thi NgocThu, Duong ThiLim, Pham DuyDong, Nguyen ThanhGia, Kuan ShiongKhoo, Kit WayneChew, Pau LokeShow. Environmental Technology & Innovation (SCIE,Q1). No: 24. Pages: 101982. Year 2021. (Sep 24 2021 11:23AM)
[7]Article: Long-term application of fused magnesium phosphate and calcium silicate change soil chemical properties, C decomposition and N mineralization in a single rice paddy field of Northeastern Japan. Authors: Shuirong Tang, Toan Nguyen-Sy, Weiguo Cheng, Chizuru Sato , Keitaro Tawaraya , Hiroyuki Shiono, and Katsumi Kumagai. Journal of Soil science and plant nutrition (SCIE, Q1). No: 21. Pages: 1-15. Year 2021. (Nov 21 2021 8:06PM)
[8]Article: Green Biorefinery: Microalgae-Bacteria Microbiome on Tolerance Investigations in Plants. Authors: Dong Bui-Xuan, Doris Ying Ying Tang, Kit Wayne Chew, Thi Dong Phuong Nguyen, Han Le Ho, Thi Ngoc Thu Tran, Toan Nguyen-Sy, Thi Ha Thuong Dinh, Phuc Son Nguyen, Thi My Huong Dinh, Thanh Thuy Nguyen, Pau Loke Show. Journal of Biotechnology (SCIE, Q2). No: xxx. Pages: yyy. Year 2021. (Dec 6 2021 2:36PM)
[9]Article: Ultrasound as a green technique to enhance soil mineralization potential. Authors: Toan Nguyen-Sy, Nguyen Thi Tam, Tran Thi Ngoc Thu, Do Thi Van Thanh, Do Hong Hanh, Le Thi Dieu Huong, Nguyen Hoang Phuc Son, Le Duc Tam. Applying New Technology in Green Buildings (ATiGB), IEEE. No: xxx. Pages: 75-79. Year 2021. (May 23 2021 1:24PM)
[10]Article: Modelling drying kinetic of oyster mushroom dehydration – The optimization of drying conditions for dehydratation of Pleurotus species. Authors: Thi Ngoc Thu Tran, Kuan Shiong Khoo, Kit Wayne Chew, Tra Qui Phan, Hong Son Nguyen, Toan Nguyen-Sy, Thi Dong Phuong Nguyen, Wei-Hsin Chen, Pau Loke Show. Materials Science for Energy Technologies. No: 3. Pages: 840-845. Year 2020. (May 23 2021 1:27PM)
[11]Article: Utilization of Microalgae for Self-regulation of extracellular polymeric substance production. Authors: Phương Nguyen Thi Dong, Chau TuanVo, Toan Nguyen-Sy, Thi Ngoc ThuTran, Thi Van Anh Le, Chen-Yaw Chiu, Revathy Sankaran, Show Pau Loke.. Biochemical Engineering Journal (SCIE, Q2). No: Online May 1. Pages: Online. Year 2020. (May 1 2020 4:35PM)
[12]Article: Potential Cultivation of Lactobacillus pentosus from Human Breastmilk with Rapid Monitoring through the Spectrophotometer Method
.
Authors: Toan Nguyen-Sy, Guo Yong Yew, Kit Wayne Chew, Thi Dong Phuong Nguyen, Thi Ngoc Thu Tran, Thi Dieu Huong Le, Chau Tuan Vo, Hoang Kim Pham Tran, Muhammad Mubashir, and Pau Loke Show
. Journal of Processes (SCIE, Q2). No: 8. Pages: 1-9. Year 2020.
(Aug 12 2020 11:51PM)
[13]Article: Optimization of production parameters of fish protein hydrolysate from Sarda Orientalis black muscle (by-product) using protease enzyme. Authors: Xuan Dong Bui, Cong Tuan Vo, Viet Cuong Bui, Thi My Pham, Thi Thu Hien Bui, Toan Nguyen-Sy, Thi Dong Phuong Nguyen, Kit Wayne Chew, Hayyiratul Fatimah Mohd Zaid, M.D. Mukatova, Pau Loke Show. Clean Technologies and Environmental Policy (SCIE, Q2). No: 1. Pages: 1-17. Year 2020. (Jun 24 2020 10:48AM)
[14]Article: Stable carbon isotope ratios of water-extractable organic carbon affected by application of rice straw and rice straw compost during a long-term rice experiment in Yamagata, Japan. Authors: Toan Nguyen-Sy, Weiguo Cheng, Samuel Munyaka Kimani, Hiroyuki Shiono,Reo Sugawara, Keitaro Tawaraya, Toru Watanabe & Katsumi Kumagai
. Journal of Soil science and plant nutrition (SCIE, Q1). No: 66 Issue 1. Pages: 125-132. Year 2020.
(Apr 30 2020 8:12PM)
[15]Article: Soil organic matter dynamics as affected by land use change from rice paddy to wetland. Authors: Xian Wu, Toan Nguyen-Sy, Zheng Sun, Toru Wantanabe, Keitaro Tawaraya, Weiguo Cheng, Hu Ronggui. Journal of Wetlands (SCIE, Q2). No: ND. Pages: ND. Year 2020. (May 1 2020 4:44PM)
[16]Article: Impacts of climatic and varietal changes on phenology and yield components in rice production in Shonai region of Yamagata Prefecture, Northeast Japan for 36 years. Journal of Plant Production Science. Authors: Toan Nguyen-Sy, Weiguo Cheng, Keitaro Tawaraya, Kazuaki Sugawara, Kazuhiko Kobayashi. Journal of Plant Production Science (SCIE, Q1). No: 22. Pages: 382-394. Year 2019. (Oct 14 2019 2:09PM)
[17]Article: Water extractable organic carbon and nitrogen and their natural stable isotopes from long-term experiment in a Japanese rice paddy. Journal of Wetlands Environmental Management. Authors: Toan Nguyen-Sy, Weiguo Cheng, Julien Guigue, Samuel Munyaka Kimani, Wisnu Aji Wibowo, Keitaro Tawaraya, Toru Watanabe, Ji Wu and Xingkai Xu. JOURNAL OF WETLANDS ENVIRONMENTAL MANAGEMENT. No: 2. Pages: 60-73. Year 2018. (Oct 14 2019 2:14PM)
[18]Presentations: Effect of the conversion of paddy fields to uplands on the soil organic matter dynamics in Shonai area, northeastern Japan. International Symposium on C and N Dynamics by Land Use and Management Changes in East and Southeast Asian Countries, Yamagata University, Japan. Authors: Julien Guigue, Weiguo Cheng, Toru Watanabe, Susan Praise, Toan Nguyen-Sy. International Symposium on C and N Dynamics by Land Use and Management Changes in East and Southeast Asian Countries, Yamagata University, Japan. Pages: 10-20. Year 2018. (Oct 14 2019 2:51PM)
[19]Presentations: Changes in C and N content and their δ13C from bulk soil and its water extraction pools: a research from long-term experiment on paddy rice. Authors: Nguyen-sy Toan, Weiguo Cheng, Keitaro Tawaraya, Toru Watanabe, and Katsumi Kumagai. International Symposium on C and N Dynamics by Land Use and Management Changes in East and Southeast Asian Countries, Yamagata University, Japan. Pages: 10-12. Year 2018. (Oct 14 2019 2:43PM)
[20]Presentations: Effects of converting rice paddy to wetland on the soil organic carbon dynamic in Yamagata, northeast Japan. Authors: Xian Wu, Nguyen-Sy Toan, Ronggui Hu, Toru Wantanabe, Weiguo Cheng (2018). International Symposium on C and N Dynamics by Land Use and Management Changes in East and Southeast Asian Countries, Yamagata University, Japan. Pages: 10-12. Year 2018. (Oct 14 2019 2:50PM)
[21]Presentations: Different soil/water ratios affected the amounts of hot water and water extracted organic matter in rice paddy. Authors: Wisnu Aji Wibowo, Nguyen-Sy Toan, Valensi Kautsar, Keitaro Tawaraya, Toru Wantanabe, Cheng Weigu. Annual meeting of Japanese Society of Soil Science and Plant Nutrition, Sept, 2017, Japan University, Japan. Pages: 10-20. Year 2018. (Oct 14 2019 2:52PM)
[22]Presentations: Hot water extracted organic carbon and nitrogen and their natural stable isotopes from rice paddy. Authors: Toan Nguyen-Sy, Weiguo Cheng, Julien Guigue, Samuel Munyaka Kimani, Hiroyuki Shiono, Keitaro Tawaraya, Toru Watanabe and Katsumi Kumagai. The 23rd International Symposium on Environmental Biogeochemistry Palm Cove, Cairns, Australia. Pages: 10-20. Year 2017. (Oct 14 2019 2:55PM)
[23]Presentations: Hot water extracted carbon and nitrogen affected by long-term application of rice straw and compost from a Japanese rice paddy. Authors: Toan Nguyen-Sy, Weiguo Cheng, Julien Guigue, Samuel Munyaka Kimani, Hiroyuki Shiono, Keitaro Tawaraya, Toru Watanabe and Katsumi Kumagai. Annual meeting of Japanese Society of Soil Science and Plant Nutrition, Sept, 2017, Tohoku University, Japan. Pages: 10-20. Year 2017. (Oct 14 2019 2:57PM)
[24]Article: Azolla cover significantly decreased CH4 but not N2O emissions from flooding rice paddy to atmosphere. Journal of Soil Science & Plant Nutrition. Authors: Samuel Munyaka Kimani, Weiguo Cheng, Takamori Kanno, Toan Nguyen-Sy, Ryoko Abe, Aung Zaw Oo, Keitaro Tawaraya, and Shigeto Sudo. Journal of Soil science and plant nutrition (SCIE, Q1). No: 64. Pages: 68-76. Year 2017. (Oct 14 2019 2:18PM)
[25]Article: Changes in the pH, EC, available P, SOC and TN stocks in a rice paddy after long-term application of inorganic fertilizers and organic matters. Journal of Soils and Sediments. Authors: Weiguo Cheng, Agnes T. Padre, Hiroyuki Shiono, Chizuru Sato, Sy-Toan Nguyen, Keitaro Tawaraya and Katsumi Kumagai. Journal of Soil and Sediments (sCIE,Q1). No: 17. Pages: 1834-1843. Year 2016. (Oct 14 2019 2:25PM)
[26]Presentations: 1. Effect of long-term organic matter and mineral fertilizers application on the potentials of carbon decomposition and nitrogen mineralization in a rice paddy. Authors: Nguyen- Sy, Toan, 程為国, 塩野宏之, 俵谷圭太郎, 熊谷勝巳. Annual meeting of Japanese Society of Soil Science and Plant Nutrition, Sept, 2016, Saga University, Japan. Pages: 10-20. Year 2016. (Oct 14 2019 2:58PM)
[27]Presentations: : Changes in soil organic matter and rice yield with manure application and climate change: a study of 32 years long-term experiment in Yamagata. Authors: Nguyen-Sy, Toan, 程為国, 塩野宏之, 俵谷圭太郎, 熊谷勝巳. Annual meeting of Japanese Society of Soil Science and Plant Nutrition, Sept, 2015, Kyoto University, Japan. Pages: 10-20. Year 2015. (Oct 14 2019 3:00PM)
[28]Presentations: Effect of bacterial endophyte inoculation on rice tolerance under high and low temperature stresses. Authors: Nguyen –Sy, Toan, Li-sen Young. Conference on Biotechnology and Bioengineering of BEST, June, 2014, Donghai University, Taiwan. Pages: 10-20. Year 2014. (Oct 14 2019 3:01PM)
  
 Sách và giáo trình
(Jun 21 2022 7:43AM)(Oct 1 2019 12:22PM)
[1]Giáo trình Công nghệ sản xuất phân bón và thuốc bảo vệ thực vật Chủ biên: Nguyễn Sỹ Toàn. Đồng tác giả: Nguyễn Thị Đông Phương, Trần Thị Ngọc Thư, Lê Thị Diệu Hương. Nơi XB: Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật. Năm 2022.
[2]Kỹ thuật phân tích trong công nghệ sinh học Chủ biên: TS. Nguyễn Thị Đông Phương. Đồng tác giả: Nguyễn Thị Đông Phương, Trần Thị Ngọc Thư, Huỳnh Thị Diễm Uyên, Nguyễn Sỹ Toàn, Nguyễn Thị Thanh Hà. Nơi XB: Hà Nội. Năm 2019.
  
 Khen thưởng
[1] Giấy khen hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ. Số: 802-QDSPKT. Năm: 2020.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Xử lý ô nhiễm đất
Ngành: Khoa học môi trường
 2021 Sinh viên đại học  Đại học Sư phạm Kỹ thuật
[2]Công nghệ Sinh học Môi trường
Ngành: Sinh học
 2021 Sinh viên Đại học  Đại học Sư phạm Kỹ thuật
[3]Tin học trong Công nghệ Sinh học
Ngành: Sinh học
 2021 Sinh viên Đại học  Đại học Sư phạm Kỹ thuật
[4]Công nghệ thực vật xử lý môi trường
Ngành: Khoa học môi trường
 2021 Sinh viên đại học  Khoa Công nghệ Hóa học - Môi trường, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
[5]Công nghệ sản xuất phân bón và thuốc bảo vệ thực vật
Ngành: Hoá học
 2021 Sinh viên đại học  Khoa Công nghệ Hóa học - Môi trường, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn