Nguyễn Sỹ Toàn
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,032,631

 
Mục này được 11356 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Sỹ Toàn
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  06/02/1987
Nơi sinh: Nghệ An
Quê quán Nghệ An
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Khoa học Cây trồng; Tại: Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Đơn vị công tác: Khoa Công nghệ Hóa học - Môi trường; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2018; Chuyên ngành: Sinh học đất; Tại: Đại học Iwate
Dạy CN: Công nghệ Sinh học, Sinh học đất
Lĩnh vực NC: Nghiên cứu biến đối trong đất, dinh dưỡng đất, vi sinh vật đất
Ngoại ngữ: Anh, Nhật, Trung, Quảng Đông
Địa chỉ liên hệ: Khoa Công nghệ HH-MT, Đại học Sư phạm Kỹ thuật, 48 Cao Thắng, Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 0966066287
Email: nstoan@ute.udn.vn;thutoantamly@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - Tốt nghiệp Đại học năm 2012, Thạc Sĩ năm 2014, Tiến Sĩ năm 2018. Về công tác tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng từ tháng 5 năm 2019. Hiện là giảng viên bộ môn Công nghệ Sinh học, Khoa Công nghệ Hóa học - Môi trường.
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Effect of granulated fertilizer application combined with antagonistic fungus strain Trichoderma Viride on growth and yield of corn cultivar NK4300 at Gia Lam – Ha Noi. Journal of Science and development. Tác giả: Tran Thi Thiem, Thieu Thi Phong Thu, Le Duc Tam, Nguyen Thi Hien, Nguyen Minh Hue, Doan Thu Huong,Toan Nguyen-Sy, Pham Thi Thanh. Tạp chí khoa học nông nghiệp Việt Nam. Số: 2. Trang: 10-20. Năm 2010. (Oct 14 2019 2:39PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Potential Cultivation of Lactobacillus pentosus from Human Breastmilk with Rapid Monitoring through the Spectrophotometer Method
.
Authors: Toan Nguyen-Sy, Guo Yong Yew, Kit Wayne Chew, Thi Dong Phuong Nguyen,Thi Ngoc Thu Tran, Thi Dieu Huong Le, Chau Tuan Vo, Hoang Kim Pham Tran,Muhammad Mubashir, and Pau Loke Show
. Processes. No: 8. Pages: 1-9. Year 2020.
(Aug 12 2020 11:51PM)
[2]Article: Utilization of Microalgae for Self-regulation of extracellular polymeric substance production. Authors: Phương Nguyen Thi Dong, Chau TuanVo, Toan Nguyen-Sy, Thi Ngoc ThuTran, Thi Van Anh Le, Chen-Yaw Chiu, Revathy Sankaran, Show Pau Loke.. Biochemical Engineering Journal. No: Online May 1. Pages: Online. Year 2020. (May 1 2020 4:35PM)
[3]Article: Optimization of production parameters of fish protein hydrolysate from Sarda Orientalis black muscle (by-product) using protease enzyme. Authors: Xuan Dong Bui, Cong Tuan Vo, Viet Cuong Bui, Thi My Pham, Thi Thu Hien Bui, Toan Nguyen-Sy, Thi Dong Phuong Nguyen, Kit Wayne Chew, Hayyiratul Fatimah Mohd Zaid, M.D. Mukatova, Pau Loke Show. Clean Technologies and Environmental Policy. No: 1. Pages: 1-17. Year 2020. (Jun 24 2020 10:48AM)
[4]Article: Stable carbon isotope ratios of water-extractable organic carbon affected by application of rice straw and rice straw compost during a long-term rice experiment in Yamagata, Japan. Authors: Toan Nguyen-Sy, Weiguo Cheng, Samuel Munyaka Kimani, Hiroyuki Shiono,Reo Sugawara, Keitaro Tawaraya, Toru Watanabe & Katsumi Kumagai
. Journal of Soil Science and Plant Nutrition. No: 66 Issue 1. Pages: 125-132. Year 2020.
(Apr 30 2020 8:12PM)
[5]Article: Soil organic matter dynamics as affected by land use change from rice paddy to wetland. Authors: Xian Wu, Toan Nguyen-Sy, Zheng Sun, Toru Wantanabe, Keitaro Tawaraya, Weiguo Cheng, Hu Ronggui. Journal of Wetlands. No: ND. Pages: ND. Year 2020. (May 1 2020 4:44PM)
[6]Article: Impacts of climatic and varietal changes on phenology and yield components in rice production in Shonai region of Yamagata Prefecture, Northeast Japan for 36 years. Journal of Plant Production Science. Authors: Toan Nguyen-Sy, Weiguo Cheng, Keitaro Tawaraya, Kazuaki Sugawara, Kazuhiko Kobayashi. Journal of Plant Production Science. No: 22. Pages: 382-394. Year 2019. (Oct 14 2019 2:09PM)
[7]Article: Water extractable organic carbon and nitrogen and their natural stable isotopes from long-term experiment in a Japanese rice paddy. Journal of Wetlands Environmental Management. Authors: Toan Nguyen-Sy, Weiguo Cheng, Julien Guigue, Samuel Munyaka Kimani, Wisnu Aji Wibowo, Keitaro Tawaraya, Toru Watanabe, Ji Wu and Xingkai Xu. JOURNAL OF WETLANDS ENVIRONMENTAL MANAGEMENT. No: 2. Pages: 60-73. Year 2018. (Oct 14 2019 2:14PM)
[8]Presentations: Effects of converting rice paddy to wetland on the soil organic carbon dynamic in Yamagata, northeast Japan. Authors: Xian Wu, Nguyen-Sy Toan, Ronggui Hu, Toru Wantanabe, Weiguo Cheng (2018). International Symposium on C and N Dynamics by Land Use and Management Changes in East and Southeast Asian Countries, Yamagata University, Japan. Pages: 10-12. Year 2018. (Oct 14 2019 2:50PM)
[9]Presentations: Different soil/water ratios affected the amounts of hot water and water extracted organic matter in rice paddy. Authors: Wisnu Aji Wibowo, Nguyen-Sy Toan, Valensi Kautsar, Keitaro Tawaraya, Toru Wantanabe, Cheng Weigu. Annual meeting of Japanese Society of Soil Science and Plant Nutrition, Sept, 2017, Japan University, Japan. Pages: 10-20. Year 2018. (Oct 14 2019 2:52PM)
[10]Presentations: Changes in C and N content and their δ13C from bulk soil and its water extraction pools: a research from long-term experiment on paddy rice. Authors: Nguyen-sy Toan, Weiguo Cheng, Keitaro Tawaraya, Toru Watanabe, and Katsumi Kumagai. International Symposium on C and N Dynamics by Land Use and Management Changes in East and Southeast Asian Countries, Yamagata University, Japan. Pages: 10-12. Year 2018. (Oct 14 2019 2:43PM)
[11]Presentations: Effect of the conversion of paddy fields to uplands on the soil organic matter dynamics in Shonai area, northeastern Japan. International Symposium on C and N Dynamics by Land Use and Management Changes in East and Southeast Asian Countries, Yamagata University, Japan. Authors: Julien Guigue, Weiguo Cheng, Toru Watanabe, Susan Praise, Toan Nguyen-Sy. International Symposium on C and N Dynamics by Land Use and Management Changes in East and Southeast Asian Countries, Yamagata University, Japan. Pages: 10-20. Year 2018. (Oct 14 2019 2:51PM)
[12]Presentations: Hot water extracted organic carbon and nitrogen and their natural stable isotopes from rice paddy. Authors: Toan Nguyen-Sy, Weiguo Cheng, Julien Guigue, Samuel Munyaka Kimani, Hiroyuki Shiono, Keitaro Tawaraya, Toru Watanabe and Katsumi Kumagai. The 23rd International Symposium on Environmental Biogeochemistry Palm Cove, Cairns, Australia. Pages: 10-20. Year 2017. (Oct 14 2019 2:55PM)
[13]Presentations: Hot water extracted carbon and nitrogen affected by long-term application of rice straw and compost from a Japanese rice paddy. Authors: Toan Nguyen-Sy, Weiguo Cheng, Julien Guigue, Samuel Munyaka Kimani, Hiroyuki Shiono, Keitaro Tawaraya, Toru Watanabe and Katsumi Kumagai. Annual meeting of Japanese Society of Soil Science and Plant Nutrition, Sept, 2017, Tohoku University, Japan. Pages: 10-20. Year 2017. (Oct 14 2019 2:57PM)
[14]Article: Azolla cover significantly decreased CH4 but not N2O emissions from flooding rice paddy to atmosphere. Journal of Soil Science & Plant Nutrition. Authors: Samuel Munyaka Kimani, Weiguo Cheng, Takamori Kanno, Toan Nguyen-Sy, Ryoko Abe, Aung Zaw Oo, Keitaro Tawaraya, and Shigeto Sudo. Journal of Soil Science and Plant Nutrition. No: 64. Pages: 68-76. Year 2017. (Oct 14 2019 2:18PM)
[15]Article: Changes in the pH, EC, available P, SOC and TN stocks in a rice paddy after long-term application of inorganic fertilizers and organic matters. Journal of Soils and Sediments. Authors: Weiguo Cheng, Agnes T. Padre, Hiroyuki Shiono, Chizuru Sato, Sy-Toan Nguyen, Keitaro Tawaraya and Katsumi Kumagai. Journal of Soil and Sediments. No: 17. Pages: 1834-1843. Year 2016. (Oct 14 2019 2:25PM)
[16]Presentations: 1. Effect of long-term organic matter and mineral fertilizers application on the potentials of carbon decomposition and nitrogen mineralization in a rice paddy. Authors: Nguyen- Sy, Toan, 程為国, 塩野宏之, 俵谷圭太郎, 熊谷勝巳. Annual meeting of Japanese Society of Soil Science and Plant Nutrition, Sept, 2016, Saga University, Japan. Pages: 10-20. Year 2016. (Oct 14 2019 2:58PM)
[17]Presentations: : Changes in soil organic matter and rice yield with manure application and climate change: a study of 32 years long-term experiment in Yamagata. Authors: Nguyen-Sy, Toan, 程為国, 塩野宏之, 俵谷圭太郎, 熊谷勝巳. Annual meeting of Japanese Society of Soil Science and Plant Nutrition, Sept, 2015, Kyoto University, Japan. Pages: 10-20. Year 2015. (Oct 14 2019 3:00PM)
[18]Presentations: Effect of bacterial endophyte inoculation on rice tolerance under high and low temperature stresses. Authors: Nguyen –Sy, Toan, Li-sen Young. Conference on Biotechnology and Bioengineering of BEST, June, 2014, Donghai University, Taiwan. Pages: 10-20. Year 2014. (Oct 14 2019 3:01PM)
  
 Sách và giáo trình
(Oct 1 2019 12:22PM)
[1]Kỹ thuật phân tích trong công nghệ sinh học Chủ biên: TS. Nguyễn Thị Đông Phương. Đồng tác giả: Nguyễn Thị Đông Phương, Trần Thị Ngọc Thư, Huỳnh Thị Diễm Uyên, Nguyễn Sỹ Toàn, Nguyễn Thị Thanh Hà. Nơi XB: Hà Nội. Năm 2019.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn