Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,317,197

 “Ứng dụng viễn thám và GIS trong việc thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất thành phố Đà Nẵng"
walgreens prints coupons open free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Diệu, Trương Phước Minh
walgreens prints coupons open free printable coupons
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Nơi đăng: Hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2010; Số: 2;Từ->đến trang: 73 - 77;Năm: 2010
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Công nghệ viễn thám, một trong những thành tựu của khoa học vũ trụ đạt đến trình độ cao và đã được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực. Để tăng cường công tác quản lí nhà nước về đất đai thì xác định diện tích và mục đích sử dụng đất là điều quan trọng. Do đó bản đồ hiện trạng sử dụng đất là tài liệu quan trọng trong công tác quản lí, thiết kế và quy hoạch sử dụng đất. Hiện nay có nhiều phương pháp thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất như đo vẽ trực tiếp, hiệu chỉnh bản đồ hiện trạng sử dụng đất đã có ở những năm trước và phương pháp sử dụng viễn thám và GIS. Trong đó, phương pháp sử dụng viễn thám và GIS được xem là có hiệu quả cao trong xử lí thông tin, thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất và đánh giá biến động sử dụng đất. Đà Nẵng là đô thị loại 1, là hạt nhân kinh tế của miền Trung, quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng nên sử dụng đất có nhiều thay đổi và biến động. Để quản lí tốt sự thay đổi này thì ứng dụng viễn thám và GIS để thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cho thành phố mang tính cấp thiết
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
ABSTRACT
Remote sensing technology, one of the achievements of space science to highly qualified and have been widely applied in many fields. To strengthen the governance of land, determine the area of land use and purpose is important. Therefore the current land use map is an important document in the management, design and land use planning. There are many methods of mapping land use direct mapping, edit the current land use map in the years ahead and method using remote sensing and GIS. In particular, use of remote sensing and GIS methods are considered to be highly effective in processing information, current land use mapping and assessment of changes in land use. Da Nang is a grade 1, is the central nucleus of the economic, the rapid urbanization of land use change and fluctuate. To manage well this change, the application of remote sensing and GIS to map the current land use for the city bearing the urgency
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons open free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn