Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,236,539

 “Nghiên cứu nhiệt độ bề bặt đất thành phố Đà Nẵng từ dữ liệu ảnh vệ tinh Landsat 7 ETM+"
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Diệu, Trương Phước Minh, Trần Thị Ân
Nơi đăng: Kỉ yếu hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2011; Số: 03;Từ->đến trang: 14-21;Năm: 2011
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nhiệt độ bề mặt đất là thông số quan trọng trong nghiên cứu hiện trạng môi trường, đặc biệt với môi trường đô thị. Quan trắc mặt đất chỉ phản ánh nhiệt độ cụ bộ xung quanh trạm đo mà thực tế không thể thiết lập được hệ thống quan trắc với mật độ dày đặc, liên tục theo nhiều thời gian. dữ liệu viễn thám với độ phân giải không gian, thời gian cao nên ta có thể giám sát một cách chi tiết, liên tục hiện trạng và sự thay đổi nhiệt độ cho một khu vực rộng lớn.
ABSTRACT
Land surface temperature is a key parameter in the current research environment, especially with the urban environment. Observations ground temperature only reflect the specific measurement station around that fact can not be set up monitoring systems with dense, continuous time. remote sensing data with high spatial resolution, high time so we can monitor in detail, constant current and temperature change for a large area.
marriage affairs open i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn