Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,317,159

 Ứng dụng GIS xây dựng cơ sở dữ liệu quản lí chất thải rắn thành phố Đà Nẵng”
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Diệu
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHĐN; Số: số 5 [40] quyển I;Từ->đến trang: 1111-1113;Năm: 2010
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Ứng dụng GIS xây dựng cơ sở dữ liệu quản lí chất thải rắn nhằm nâng cao năng lực quản lí môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
ABSTRACT
GIS database construction solid waste management to improve environmental management in the city of Da Nang
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn