Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,236,544

 “Ứng dụng GIS xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý rác thải ở thành phố Đà Nẵng”
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
viagra coupon canada drug pharmacy coupon free discount prescription card
doctors who prescribe naltrexone site naloxone challenge
Chủ nhiệm:  Nguyễn Thị Diệu
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
; Thành viên:  
Số: T2009 03 ; Năm hoàn thành: 2009; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons

Trường ĐHSP
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn