Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,671,733

 Mô phỏng động lực học bộ truyền bánh răng Cycloid dựa trên Workbench

Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyen ThaiDuong, YunFei Chen
Nơi đăng: 东南大学机械工程学院优秀论文集; Số: 第二版;Từ->đến trang: 16-24;Năm: 2015
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
A new type of simplified model body of cycloid reducer is built by using 3D modeling software Pro ENGINEER. Through Pro ENGINEER software interface ,key parts are imported into the software Ansys Workbench for the finite element analysis, then put on them constraints and input parameters, obtaining stress distribution cloud and reaction force of key parts under the dynamic simulation environment. This paper discusses two situations: full_load situation and shock_load situation. Results show that key parts in reducer body structure design are reasonable. And at the same time, there are certain reference values for the study of designing other similar mechanical cycloid reducers .
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn