Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,629,996

 Nghiên cứu khả năng chịu tải trong bộ truyền bánh rang cycloid
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Nguyễn Thái Dương; ThS. Đào Thanh Hùng
Nơi đăng: Tạp chí Cơ khí Việt Nam; Số: Đặc biệt tháng 3;Từ->đến trang: 110-116;Năm: 2017
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo dựa trên bộ truyền bánh răng cycloid thông thường đề xuất các bộ truyền bánh răng
cycloid bao kép và bao kép không hoàn toàn, mô tảcác phương trình ăn khớp và phương trình biên
dạng cặp ăn khớp liên hợp của các bộ truyền. Sau đó, sử dụng phần mềm Pro/Engineer 4.0 để dựng
biên dạng các cặp ăn khớp liên hợp, đồng thời thảo luận đặc tính ăn khớp của các bộ truyền. Thông
qua mô phỏng động lực học trong môi trường ANSYS Workbench ở trạng thái đầy tải, kết quả cho
thấy bộ truyền bánh răng cycloid bao kép không hoàn toàn có khả năng chịu tải tốt nhất. Kết quả
mang lại giá trị tham khảo nhất định trong các thiết kế bộ truyền nói riêng và trong lĩnh vực thiết
kế cơ khí nói chung.
ABSTRACT
The double-enveloping conjugated tooth pair and the incomplete double-enveloping conjugated tooth pair are analyzed, the formation method and the curve equation of tooth profiles are described, then features of both conjugated tooth pairs is discussed; the 3D solid models of tranmissions are built in Pro/E software; the analysis of working condition in full-load is done to obtain the transient dynamic simulation of three cycloid tranmissions. After that, three kinds of tranmission are compared, it is indicated that the incomplete double-enveloping conjugated tooth pair is the best. At the same time, there are certain reference values for the study of designing other similar mechanical cycloid reducers.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn