Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,579,405

 Khảo sát đặc tính động lực học trong bộ truyền bánh răng Cycloid dựa trên phần mềm Adams/View
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Nguyễn Thái Dương; ThS. Đào Thanh Hùng
Nơi đăng: Tạp chí khoa học công nghệ xây dựng; Số: Tập 11 số 4;Từ->đến trang: 110-116;Năm: 2017
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo dựa trên bộ truyền bánh răng cycloid thông thường đề xuất bộ truyền bánh răng cycloid bao kép mới, mô tả các phương trình ăn khớp và phương trình biên dạng cặp ăn khớp liên hợp của các bộ truyền. Sau đó, sử dụng phần mềm Pro/Engineer 4.0 để dựng biên dạng cặp ăn khớp liên hợp, từ đó mô hình hóa 3D cho bộ truyền. Thông qua mô phỏng động lực học hệ thống trong môi trường ADAMS/View ở trạng thái không tải và đầy tải, kết quả nghiệm chứng được độ tin cậy của mô hình, đồng thời cho ra được các kết quả cho mục đích nghiên cứu rung động. Kết quả mang lại giá trị tham khảo nhất định trong việc thiết kế các bộ truyền nói riêng và trong lĩnh vực thiết kế cơ khí nói chung.
ABSTRACT
The double-enveloping conjugated tooth pair is analyzed, the formation method and the curve equation of tooth profile is described, then the feature of conjugated tooth pair is discussed; the 3D solid model of tranmission are built in Pro/E software; the analysis of working condition in no-load and full-load is done to obtain the system dynamic simulation of cycloid tranmission. The results represent that the 3D solid model of tranmission is reliable, at the same time, they will be used for studying vibration. Finally, there are certain reference values for the study of designing other similar mechanical cycloid reducers.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn