Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 56,803,496

 ỨNG DỤNG PHẦN MỀM WORKBENCH VÀ ADAMS/VIEW ĐỂ PHÂN TÍCH CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA BÁNH RĂNG CYCLOID TRONG BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG CYCLOID BAO KÉP
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Nguyễn Thái Dương
Nơi đăng: Kỷ yếu hội thảo quốc gia CITA 2017; Số: Lần thứ 6;Từ->đến trang: 189-195;Năm: 2017
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo mô tả phương pháp bao kép và phương trình biên dạng cặp ăn khớp liên hợp của bộ truyền bánh răng cycloid bao kép. Sau đó, sử dụng phần mềm Pro/Engineer 4.0 để dựng biên dạng cặp ăn khớp liên hợp, từ đó mô hình hóa 3D cho bộ truyền. Bánh răng cycloid đóng vai trò là chi tiết chủ yếu trong bộ truyền, trong quá trình truyền động ăn khớp chịu lực tác dụng đồng thời của nhiều chi tiết khác nhau như bánh răng cycloid nội tiếp và các chốt ra. Do đó, tần số dao động riêng của nó và tần số ăn khớp trong quá trình truyền động nếu trùng nhau sẽ gây ra cộng hưởng, có thể phá hủy các chi tiết máy. Vì vậy, thông qua việc phân tích chế độ làm việc của bánh răng cycloid trong môi trường ANSYS Workbench và ADAMS/View để xác định các tần số dao động riêng và kiểu hình tương ứng của nó, kết quả so sánh dựa trên hai phần mềm đã nghiệm chứng được độ tin cậy của mô hình. Kết quả mang lại giá trị tham khảo trong các thiết kế bộ truyền nói riêng và trong lĩnh vực thiết kế cơ khí nói chung.
ABSTRACT
The double-enveloping method and the curve equation of the double-enveloping conjugated tooth pair profile is described. Then conjugated tooth pair profile is built by using the Pro / Engineer 4.0 software, from which the 3D modeling for the transmission. The cycloid gear serves as the main part of the transmission, during transmission, the cycloid gear effects simultaneously for various components, such as the internal cycloid gear and output-pins. Therefore, if its own vibration frequency and engagement frequency during transmission are same, then this will causes resonance, can destroy components. By the modal analysis of cycloid gear is done in ANSYS Workbech environment and ADAMS/View to determinate own vibration frequencies and mode shapes of cycloid gear, compared results based on two softwares represent that the 3D solid model of tranmission is reliable. Finally, the results of the paper have reference values in the design of the transmissions in particular or in the field of mechanical design.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn