Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,396,504

 Ứng dụng phần mềm Workbench và ADAMS/VIEW để phân tích chế độ làm việc đối với bánh răng hành tinh
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thái Dương
Nơi đăng: KỶ YẾU HỘI NGHỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TOÀN QUỐC VỀ CƠ KHÍ LẦN THỨ V; Số: ISBN: 978-604-67-1103-2;Từ->đến trang: 675 - 683;Năm: 2018
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bánh răng hành tinh đóng vai trò là chi tiết chủ yếu trong bộ truyền bánh răng hành tinh, trong quá trình truyền động ăn khớp chịu lực tác dụng đồng thời của nhiều chi tiết khác nhau như bánh răng trung tâm, bánh răng vòng nội tiếp và các chốt ra. Do đó, tần số dao động riêng của nó và tần số ăn khớp trong quá trình truyền động nếu trùng nhau sẽ gây ra cộng hưởng, có thể phá hủy các chi tiết máy. Vì vậy, thông qua việc phân tích chế độ làm việc của bánh răng hành tinh trong môi trường ANSYS Workbench và ADAMS/View để xác định các tần số dao động riêng và kiểu hình tương ứng của nó, kết quả so sánh dựa trên hai phần mềm đã nghiệm chứng được độ tin cậy của mô hình. Kết quả mang lại giá trị tham khảo nhất định trong các thiết kế bộ truyền nói riêng và trong lĩnh vực thiết kế cơ khí nói chung.
ABSTRACT
The planetary gear serves as the main part of the planetary transmission; during transmission, the cycloid gear effects simultaneously for various components, such as the center gear, the internal ring gear and output-pins. Therefore, if its own vibration frequency and engagement frequency during transmission are same, then this will causes resonance, can destroy components. By the modal analysis of planetary gear is done in ANSYS Workbech environment and ADAMS/View to determinate own vibration frequencies and mode shapes of planetary gear, compared results based on two softwares represent that the 3D solid model of tranmission is reliable. Finally, the results of the paper have certain reference values in the design of the transmissions in particular or in the field of mechanical design.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn