Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,985,675

 ỨNG DỤNG PHẦN MỀM ADAMS/VIEW ĐỂ KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH ĐỘNG LỰC HỌC TRONG MÁY SÀNG RUNG
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thái Dương
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng; Số: Vol.18, No.5.2;Từ->đến trang: 34-48;Năm: 2020
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Máy sàng rung là một trong các thiết bị dùng để phân tách các cỡ hạt khác nhau trong hỗn hợp vật liệu thành từng cỡ hạt riêng biệt [1], nên loại máy này hiện được các nhà khoa học quan tâm nghiên cứu và cải tiến. Hiện nay, mô phỏng động lực học bao giờ cũng là tiền đề để chuẩn bị công việc chế tạo thực tế. Chính vì vậy, việc ứng dụng phần mềm ADAMS/View để khảo sát đặc tính động lực học máy sàng rung - đã được tác giả tính toán thiết kế - đóng vai trò quan trọng. Bài báo khảo sát vận tốc, khảo sát gia tốc và tần số riêng của khung sàng, kết quả khảo sát cho thấy mô hình làm việc trong môi trường mô phỏng phù hợp với lý thuyết, từ đó nghiệm chứng khả năng làm việc của mô hình, có thể ứng dụng để chế tạo mô hình thực tế. Kết quả mang lại giá trị tham khảo nhất định trong các thiết kế máy sàng rung nói riêng và trong lĩnh vực thiết kế cơ khí nói chung.
ABSTRACT
Vibratory sifter is one of the devices used to separate the different particle sizes in the material into separate particle sizes, so this device is currently interested in research and improvement by scientists.… Currently, simulation dynamics is always a prerequisite to prepare the actual fabrication work. Therefore, the application of ADAMS / View software to survey vibratory sifter dynamics - designed by the author - is important. The article investigates velocity, accelerometer and natural frequency of the sifter frame, the results show that the model works in the simulation environment consistent with the theory, this shows the reliability of the model, which can be applied to the actual model. The results provide a certain reference value in vibratory sifter designs in particular and in the field of mechanical design in general.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn